Warunki uczestnictwa w epPoints®
i rejestracja produktów

A. epPoints®

Program promocyjny epPoints® jest realizowany przez firmę Eppendorf AG z siedzibą w Hamburgu. Klienci (nazywani dalej Uczestnikami) firmy Eppendorf AG lub jej spółek dystrybucyjnych, firm zależnych i partnerów mogą zbierać punkty poprzez zakup produktów Eppendorf objętych programem epPoints® lub poprzez udział w kampaniach takich jak konkursy lub badanie opinii, które to punkty mogą być wymieniane przez Eppendorf AG na nagrody rzeczowe.Punkty mogą uzyskiwać wyłącznie osoby fizyczne, nie zaś firmy (patrz również Warunki uczestnictwa, punkt 1).

1. Uczestnictwo

1.1 Udział w programie epPoints® jest bezpłatny.

1.2 Co do zasady, w programie epPoints® mają prawo brać wszystkie pełnoletnie osoby fizyczne zatrudnione przez firmy lub organizacje, których siedziba znajduje się w kraju, w którym sprzedawane są produkty Eppendorf, i które biorą udział w programie epPoints®. Pracodawca musi wyrazić zgodę na udział w programie promocyjnym oraz wykorzystanie nagród do celów prywatnych. Bez zgody pracodawcy udział w programie epPoints® jest niemożliwy. Żadni pracownicy Eppendorf AG, włączając w to wszystkie firmy, w których Eppendorf AG posiada udziały, krewni pracowników, a także pracownicy autoryzowanych dilerów i/lub dystrybutorów Eppendorf, nie mają prawa brać udziału w programie.W niektórych okolicznościach Eppendorf AG może dopuścić wyjątki od zasad udziału w programie epPoints®. Wielokrotna rejestracja jednej osoby jest zabroniona.

1.3 Przed założeniem konta epPoints® online oraz jego pierwszym użyciem Uczestnik wyraża zgodę na Warunki Uczestnictwa ustalone przez Eppendorf AG. 

1.4 Obsługa konta będzie się odbywać za pośrednictwem Internetu, a Uczestnik uzyska osobisty numer klienta.

2. Rejestracja / Rozpoczęcie udziału w programie

2.1 Jednym z wymogów udziału w programie epPoints® jest rejestracja dokonana drogą wypełnienia i wysłania formularza online. W tym celu Uczestnik powinien wprowadzić wybraną przez siebie nazwę użytkownika i hasło, a także swój adres e-mail, na stronie dla użytkowników udostępnionej przez Eppendorf AG pod adresem www.eppoints.com. Eppendorf AG wyśle następnie Uczestnikowi wiadomość e-mail z potwierdzeniem, zawierającą wszystkie istotne dane i informacje.

2.2 Ponadto, w celu realizacji usługi, Eppendorf AG wymaga podania imienia, nazwiska i adresu Uczestnika. Do prawidłowej realizacji usługi niezbędne są dokładne i kompletne dane. Wszystkie zmiany danych powinny być wprowadzane natychmiast przy użyciu systemu rejestracyjnego epPoints®.

2.3 Uczestnictwo rozpoczyna się z momentem pełnego przekazania powyższych danych oraz akceptacji przez Eppendorf AG. Eppendorf AG zastrzega sobie jednak prawo do podjęcia decyzji o akceptacji lub odmowie rejestracji bez podania przyczyny. Nie istnieje prawo uczestnictwa lub zatwierdzenia uczestnictwa.

2.4 Po akceptacji Uczestnik otrzyma konto epPoints®, na które będą przekazywane punkty, np. z tytułu zakupu produktów Eppendorf.

2.5 Firma Eppendorf AG jest odpowiedzialna za zarządzanie osobistymi kontami epPoints® Uczestników, w tym za obliczanie epPoints® oraz za zapewnianie informacji związanych ze świadczonymi usługami. epPoints® będą przyznawane zgodnie z postanowieniami zawartymi w punktach 4 i 5.

2.6 Uczestnicy mają nieograniczony dostęp do swoich danych osobowych i mogą je w każdej chwili poprawić.

3. Hasło/Odpowiedzialność z tytułu nieuprawnionego użycia

Uczestnik jest obowiązany zapewnić, aby żadne (nieupoważnione) osoby trzecie nie poznały jego hasła. Jeśli Uczestnik podejrzewa, że osoba trzecia korzysta z jego hasła w sposób nieuprawniony, natychmiast zawiadomi o tym Eppendorf AG. Powiadomienie zostanie wysłane na adres myeppendorf@eppendorf.de lub przekazane za pośrednictwem infolinii dostępnej od poniedziałku do piątku od 8:00 do 17:00 czasu środkowoeuropejskiego pod numerem + 49 (1803) 666789. Eppendorf AG nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieuprawnionego użycia hasła przez nieupoważnione osoby trzecie. Wspomniane wyłączenie odpowiedzialności nie będzie miało miejsca w przypadku

  • szkód spowodowanych przez Eppendorf AG w wyniku zachowania umyślnego lub rażącego niedbalstwa; 
  • w przypadkach drobnego niedbalstwa skutkujących zagrożeniem życia, obrażeniami lub uszczerbkiem na zdrowiu, albo niewykonaniem istotnych zobowiązań umownych Eppendorf AG.

W przypadku niedbalstwa skutkującego niewykonaniem istotnych zobowiązań wynikających z umowy, odpowiedzialność Eppendorf AG, wyłączając przypadki zagrożenia życia, obrażeń lub uszczerbku na zdrowiu, będzie ograniczona do typowych szkód wynikających z odpowiedzialności umownej dających się przewidzieć w odniesieniu do Eppendorf AG. Powyższe wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności dotyczą również odpowiedzialności firmy Eppendorf AG za jej organy, pracowników, przedstawicieli, a także osobistej odpowiedzialności członków organów, pracowników i przedstawicieli Eppendorf AG. Powyższe wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności nie obowiązują w przypadkach, w których odpowiedzialność wynika z bezwzględnie obowiązujących norm właściwego prawa regulującego kwestie odpowiedzialności za produkt w razie obrażeń ciała lub szkód materialnych. 

Jeśli uczestnik zapomni hasła, może skontaktować się z Eppendorf AG telefonicznie pod numerem +49 (1803) 666 789 (od poniedziałku do piątku od 8:00 do 17:00 czasu środkowoeuropejskiego) lub pod adresem e-mail myeppendorf@eppendorf.de i po przejściu kontroli bezpieczeństwa uzyskać nowe hasło.

4. Zbieranie punktów

4.1 Punkty epPoints® są podstawową jednostką obliczeniową w programie promocyjnym Eppendorf AG. epPoints® mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów określonych w Warunkach Uczestnictwa  dostępnych na stronie internetowej epPoints® lub w broszurach informacyjnych Eppendorf AG dotyczących epPoints®

4.2 Przy nabyciu produktów Eppendorf objętych programem epPoints® Uczestnik otrzyma określoną liczbę epPoints, które zostaną zaliczone na jego konto epPoints® online po wprowadzeniu właściwego kodu.

4.3 Uczestnik może również uzyskać punkty od Eppendorf AG z tytułu różnych działań online (promocje, uczestnictwo w ankietach, rejestracja produktów online itp.). Niektóre z tych działań będą proponowane stale, a niektóre będą podlegały ograniczeniom czasowym. Na stronach epPoints® Uczestnicy mogą uzyskać informacje na temat rodzajów działań, odnośnych Warunków Uczestnictwa związanych z działaniami oraz liczby przyznawanych punktów.

Wszystkie inne ważne informacje, np. dotyczące założenia konta, możliwości wyboru nagród oraz ilości punktów epPoints® można również znaleźć na odpowiedniej stronie internetowej.

4.4 Firma Eppendorf AG zastrzega sobie prawo ograniczenia lub poszerzenia wyboru nagród w programie epPoints®, np. w przypadku specjalnych kampanii.

4.5 Aby otrzymać punkty, klient musi zarejestrować się online (patrz punkt 2) i uzyskać konto epPoints®.  Uczestnik wprowadza dane do swojego konta epPoints® samodzielnie. Po zakupie produktu Eppendorf objętego programem epPoints® i zalogowaniu się do swojego konta epPoints® należy wprowadzić odpowiednią liczbę punktów, używając kodu dołączonego do opakowania w postaci naklejki oraz podając rodzaj produktu. Kodów punktowych można użyć w tym celu tylko raz. Punkty na koncie epPoints® są przyznawane zgodnie z postanowieniami zawartymi w punkcie 5.

4.6 Eppendorf AG może przyznać dodatkowe punkty na koncie epPoints® użytkownika z innych tytułów, np. z powodu pozyskania nowych klientów.

5. Konto epPoints

5.1 Przyznanie punktów będzie wstępnie realizowane z zastrzeżeniem konieczności spełnienia właściwych warunków przyznania i otrzymania punktów, określonych szczegółowo przez Eppendorf AG w związku z ofertami (np. otrzymanie zapłaty za dokonany zakup, rezygnacja z prawa odstąpienia od umowy itp.). Jeśli okaże się, że wspomniane warunki nie zostały spełnione (odstąpienie od umowy, brak płatności, nadużycie programu promocyjnego itp.), punkty mogą zostać anulowane przez Eppendorf AG. Jeśli firma Eppendorf AG nie określiła dodatkowych warunków przyznawania punktów w związku z ofertami, punkty będą przyznawane po zapłacie przez klienta za zamówiony towar.

5.2 Uczestnik może sprawdzić saldo swojego konta epPoints® natychmiast po zalogowaniu się na stronie epPoints® przy użyciu swojej nazwy użytkownika i hasła. Wszelkie reklamacje dotyczące salda konta epPoints® muszą zostać wniesione przez Uczestnika natychmiast po stwierdzeniu problemu, nie później niż w terminie 14 dni od wprowadzenia odpowiednich danych (np. rejestracji punktów i/lub zamówienia nagród). Jeśli reklamacja dotyczące salda konta epPoints® nie zostanie wniesiona w terminie, saldo będzie się uważać za zaakceptowane.

5.3 epPoints® mogą zostać przeniesione na inną osobę wyłącznie bezpłatnie. Aby tego dokonać, Uczestnik i osoba trzecia muszą skorzystać z formularza przeniesienia, który można pobrać, wchodząc w ustawienia profilu na koncie myEppendorf. Sprzedaż lub handel wymienny punktami są jednoznacznie zakazane. Patrz również punkt 6.1 poniżej.

5.4 Uczestnik może uzyskać dalsze informacje na temat programu promocyjnego Eppendorf AG online na stronach epPoints®.  Uczestnicy mogą również uzyskać takie informacje za pośrednictwem infolinii, korzystając z adresu e-mail (myeppendorf@eppendorf.de) lub telefonicznie (od poniedziałku do piątku od 8:00 do 15:00 czasu środkowoeuropejskiego: +49 (1803) 666 789).

6. Usługi związane z nagrodami/ograniczenia ilościowe/wady

6.1 Przyznane punkty mogą być wymieniane w sklepie epPoints® na nagrody rzeczowe, pod warunkiem, że na koncie epPoints® Użytkownika znajduje się dostateczna do uzyskania właściwej nagrody lub większa liczba punktów, oraz że jego pracodawca wyraził zgodę na wymianę punktów na nagrody oraz na ich używanie w celach prywatnych. Nie jest możliwe uzupełnienie brakującej liczby punktów drogą wniesienia dodatkowej opłaty. Sprzedaż punktów epPoints® oraz handel nimi w dowolnej innej formie (np. handel wymienny) są zakazane .W razie naruszenia przez Uczestnika tego warunku, Eppendorf AG ma prawo rozwiązać umowę bez wypowiedzenia, zgodnie punktem 8.2 niniejszych Warunków Uczestnictwa. Ponadto Eppendorf AG ma prawo zablokować konto Uczestnika. Nie ma to wpływu na prawo Eppendorf występowania z dalszymi roszczeniami w stosunku do Uczestnika, w szczególności z roszczeniami o odszkodowanie. Zamówienie nagród upoważnia Eppendorf AG do odliczenia odpowiedniej liczby punktów z konta epPoints®.  Jeśli konto epPoints® nie zawiera wymaganej liczby punktów, Uczestnik zostanie o tym powiadomiony przed realizacją zamówienia. 

Zamówienia nagród składane online będą - w miarę możliwości - przetwarzane natychmiast. Dostawa może jednak trwać do 8 tygodni, w zależności od możliwości poddostawców. W razie - w wyjątkowych przypadkach - dłuższego czasu dostawy, w szczególności gdy firma Eppendorf AG nie otrzyma dostaw odpowiednich towarów lub nie otrzyma ich na czas, Eppendorf AG powiadomi Uczestnika, jeśli to będzie możliwe. Dotyczy to również przypadków, w których firma Eppendorf AG nie będzie zdolna zrealizować zamówienia z powodu niedostępności artykułu. Prawo uzyskania odszkodowania z tytułu opóźnionej dostawy (patrz powyżej) lub niedostępności nagrody nie przysługuje, chyba że po stronie Eppendorf AG miało miejsce zachowanie umyślne lub przypadek rażącego niedbalstwa. O ile będzie to możliwe, Użytkownik otrzyma nagrodę w ramach jednej przesyłki. Jednakże jeśli zamówienie obejmuje artykuły, które są pakowane oddzielnie lub muszą zostać dostarczone w odmienny sposób, konieczna będzie wysyłka w częściach. Mimo tego, Uczestnik nie dozna z tego tytułu żadnego uszczerbku, ponieważ koszty przesyłki i opakowania są ponoszone przez Eppendorf AG. Zamówienia uznaje się za zrealizowane w momencie wysyłki. W przypadku oczywistych pomyłek, literówek, błędów drukarskich lub obliczeniowych, firma Eppendorf AG ma prawo anulować zamówienie.

6.2 Określone nagrody mogą podlegać ograniczeniom, a ich dostarczenie może być uzależnione od ich dostępności i limitów czasowych. Ograniczenia lub limity dotyczące dostępności poszczególnych nagród będą ogłaszane na stronach sklepu epPoints®

6.3 Wartości punktowe nagród wskazuje się w aktualnym katalogu nagród i mogą one podlegać zmianom. Jeśli nagroda będzie wskazana z nieprawidłową wartością punktową - co może nastąpić mimo wszelkich starań, aby tego uniknąć - a wartość punktowa będzie wyższa niż podana, Eppendorf AG skontaktuje się z Uczestnikiem, aby zapytać, czy towar mimo to ma zostać wysłany. Jeśli wartość punktowa będzie niższa niż podana, nagroda zostanie wysłana do Uczestnika bez wcześniejszych konsultacji, za mniejszą ilość punktów.

6.4 Firma Eppendorf AG skieruje wysyłkę na ostatni adres pocztowy podany przez Uczestnika i nie poniesie odpowiedzialności za żadne ujemne skutki spowodowane nieprawidłowym adresem lub brakiem powiadomienia o zmianie adresu.

6.5 Co do zasady, nagród nie można zwrócić ani też nie podlegają one wymianie. Uczestnikowi będzie przysługiwało prawo zwrotu/uprawnienie do uzyskania innego świadczenia tylko w przypadku, gdyby Eppendorf AG oszukańczo zataiła przed nim wadę jakościową lub prawną dotyczącą nagrody. W przypadku nagród, które nie są produktami Eppendorf AG, ta ostatnia będzie miała prawo (ale nie obowiązek) scedowania na Uczestnika wszelkich roszczeń z tytułu wad jakościowych lub prawnych nagrody wobec jej producenta/dostawcy. Z chwilą dokonania cesji roszczeń Uczestnikowi nie będzie przysługiwać żadne prawo zwrotu/uprawnienie do uzyskania innego świadczenia od Eppendorf AG z powodu wady nagrody, z wyjątkiem przypadku, gdyby Eppendorf AG oszukańczo zataiła przed nim wadę. Eppendorf AG będzie odpowiedzialna za wady jakościowe lub prawne na zasadach przewidzianych postanowieniami punktu 12, stosownie do którego odpowiedzialność przekraczająca granice punktu 12 jest ograniczona do przypadków zachowania umyślnego oraz rażącego niedbalstwa.

6.6 Szczegółowe informacje na temat czasu trwania działań promocyjnych, a także ilości przyznawanych punktów można znaleźć na stronach epPoints®.  W przypadku wszelkich pytań dotyczących programu promocyjnego Uczestnik powinien skorzystać z kontaktowego adresu e-mail: myeppendorf@eppendorf.de. Uczestnik proszony jest również o kierowanie na wspomniany adres wszelkich reklamacji związanych z nagrodami.

7. Produkty objęte programem promocyjnym epPoints®

Eppendorf AG ma prawo wyłączyć poszczególne produkty z programu epPoints® bez podania przyczyny oraz włączyć nowe produkty do programu promocyjnego.

8. Wygaśnięcie epPoints

epPoints®, za które nie zostały zamówione nagrody, tracą ważność automatycznie, bez prawa do ich wymiany, 31 grudnia każdego roku kalendarzowego, ale są ważne co najmniej przez 24 miesiące od momentu ich przyznania.

9. Zakończenie udziału/Ważność epPoints® po Zakończeniu Udziału

9.1 Uczestnik może zakończyć swój udział w programie promocyjnym Eppendorf AG w dowolnej chwili, ze skutkiem natychmiastowym. W tym celu Uczestnik może wysłać zawiadomienie na adres e-mail myeppendorf@eppendorf.de, względnie faksem lub pocztą. Uczestnik otrzyma wówczas potwierdzenie zakończenia udziału za pośrednictwem e-mail.Po wysłaniu potwierdzenia zakończenia udziału konto epPoints® jest dezaktywowane.

Po upływie 14 dni, w ciągu których zakończenie udziału może zostać odwołane, konto epPoints®, łącznie ze wszystkimi epPoints®, podlega usunięciu. Uczestnik może, oczywiście, zażądać usunięcia jego punktów promocyjnych przed upływem okresu, w którym możliwe jest odwołanie zakończenia udziału.

9.2 Eppendorf AG może, w zwykłym trybie, zakończyć udział uczestnika z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. Zakończenie udziału musi zostać dokonane na piśmie (z wyprzedzeniem, przy wykorzystaniu adresu e-mail).

Zupełne zamknięcie konta epPoints® Uczestnika następuje dopiero po wymianie wszystkich punktów będących na koncie epPoints®, ale nie później niż po upływie 4 tygodni, licząc od daty pisma Eppendorf AG zawiadamiającego o zakończeniu udziału.

Uczestnik może, oczywiście, zażądać usunięcia jego punktów promocyjnych przed upływem wspomnianego okresu 4 tygodni.

9.3 Ponadto Eppendorf AG może zakończyć udział bez wcześniejszego wypowiedzenia, jeśli ma do tego należyty powód. Taki uzasadniony powód będzie występował, w szczególności, w przypadku, gdy Uczestnik

  • naruszy Warunki Uczestnictwa, postanowienia dotyczące nagród lub inne warunki umowne,
  • poda fałszywe informacje lub
  • nie uzyska żadnych punktów w terminie 12 miesięcy od rejestracji.

Zakończenie udziału musi zostać dokonane na piśmie (z wyprzedzeniem, za pośrednictwem adresu e-mail).

9.4 W przypadku rozwiązania umowy przez Eppendorf AG zgodnie z punktem 8.3, uzyskane do tej chwili punkty zostają utracone bez prawa do odszkodowania. Utrata następuje w momencie otrzymania przez Uczestnika powiadomienia o zakończeniu udziału. Konto Uczestnika jest blokowane w momencie wysłania wspomnianego oświadczenia o zakończeniu udziału.

10. Zakończenie programu promocyjnego

Eppendorf AG zastrzega sobie prawo zakończenia programu promocyjnego epPoints® w dowolnym momencie i zastąpienie go innym programem. Jeśli program zostanie zakończony lub zastąpiony innym, Eppendorf AG zawiadomi Uczestników w odpowiednim terminie i rozwiąże istniejące umowy uczestnictwa z zastrzeżeniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy nastąpi na piśmie (z wyprzedzeniem, za pośrednictwem e-mail). Po ogłoszeniu zakończenia programu promocyjnego w Internecie na stronie www.eppoints.com i otrzymaniu powiadomień o zakończeniu udziału za pośrednictwem e-mail Uczestnikom pozostawi się okres trzech miesięcy na wymianę swoich punktów na nagrody. Po upływie wspomnianych trzech miesięcy punkty tracą ważność. W przypadku, gdyby Eppendorf AG zabroniono realizować program promocyjny Eppendorf AG w dotychczasowej formie, ze względu na wymogi ustawowe, orzeczenia sądowe lub decyzje urzędowe, Eppendorf AG ma prawo rozwiązania niniejszej umowy na zasadach szczególnych, bez wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy musi zostać dokonane na piśmie (z wyprzedzeniem, za pośrednictwem adresu e-mail). Wyklucza się zgłaszanie roszczeń przez Uczestnika (w szczególności dotyczących realizowania punktów, odszkodowania itd.). Jednakże, w miarę możliwości, Eppendorf AG podejmie wysiłki, aby zapewnić możliwość zrealizowania punktów w okresie 3 miesięcy od zakończenia programu.

11. Zmiana Warunków Uczestnictwa

Eppendorf AG zastrzega sobie również prawo zmiany lub uzupełnienia Warunków Uczestnictwa o tyle, o ile to będzie konieczne, aby uniknąć podważenia zaufania doń ze strony klienta, zapewnić prostą i bezpieczną obsługę oraz zapobiec nadużyciom. Zawiadomienia o zmianach będą wysyłane za pośrednictwem e-mail. Zmiany będzie się uważać za zaakceptowane przez Uczestnika, jeśli Uczestnik będzie kontynuował korzystanie ze swojego konta epPoints® w celu zbierania punktów lub nie wyrazi sprzeciwu na piśmie w ciągu jednego miesiąca od daty ogłoszenia zmian. W powiadomieniu o zmianach/uzupełnieniu Warunków Uczestnictwa Eppendorf AG zwróci uwagę Uczestników na konsekwencje opisanych powyżej ich działań związanych z postanowieniami dotyczącymi wyrażania zgody.

12. Ochrona danych

12.1 W czasie realizacji programu promocyjnego Eppendorf AG muszą być przestrzegane wszystkie obowiązujące przepisy Republiki Federalnej Niemiec dotyczące ochrony danych.

12.2 Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych może być realizowane tylko w takim zakresie, w jakim jest to dozwolone zgodnie z właściwymi przepisami ustawodawstwa Republiki Federalnej Niemiec i tylko w przypadku posiadania przez Eppendorf AG odpowiedniej deklaracji, w której Uczestnik wyraził na to zgodę. Taka deklaracja jest składana przez Uczestnika podczas jego rejestracji, kiedy akceptuje on niniejsze Warunki Uczstnictwa.

12.3 Uczestnik wyraża zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych dotyczących epPoints®, które powstają podczas korzystania z programu promocyjnego, w celu składania i realizacji ofert zgodnie z zapotrzebowaniem. Osobiste dane adresowe mogą być ujawnione wyłącznie dostawcy nagrody, w przypadkach gdy Uczestnik wyraźnie zamówi usługi wymagające ujawnienia takich danych. Wszelkie przypadki ujawnienia danych przygotowanych na potrzeby reklamy i badania rynku są dopuszczalne wyłącznie z zachowaniem anonimowości. Wspomniane wyrażenie zgody jest dobrowolne i może zostać wycofane w dowolnym momencie.

13. Odpowiedzialność

Poza kwestiami odpowiedzialności Eppendorf AG określonymi w punkcie 3, odpowiedzialność Eppendorf AG co do zasady regulują poniższe postanowienia, przy czym dodatkowo należy brać pod uwagę punkt 6.5 w odniesieniu do odpowiedzialności za wady jakościowe i prawne:

13.1 W przypadku utraty danych, odpowiedzialność Eppendorf AG będzie ograniczona do kosztów odzyskania danych w oparciu o kopię zapasową, niezależnie od tego, czy taka kopia istnieje. Uczestnik jest w związku z tym zobowiązany do regularnego tworzenia zapasowych kopii danych.

13.2 Eppendorf AG nie ponosi odpowiedzialności - o ile nie można jej zarzucić zachowania umyślnego lub rażącego niedbalstwa - za bezpieczeństwo danych wysyłanych przez Internet; w szczególności nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przechwycenie lub przywłaszczenie takich danych przez nieupoważnione osoby trzecie. Pomimo wysokich standardów technicznych, niemożliwe jest zagwarantowanie całkowicie bezpiecznego połączenia.

13.3 We wszystkich innych przypadkach nieujętych w punktach 3, 12.2 lub 12.3 oraz o ile Warunki Uczestnictwa nie stanowią inaczej, wyłączona jest odpowiedzialność Eppendorf AG za wszelkie szkody, niezależnie od ich rodzaju. Powyższe wyłączenie nie dotyczy szkód spowodowanych przez Eppendorf AG w wyniku zachowania umyślnego lub rażącego niedbalstwa, w przypadku zwykłego niedbalstwa - szkód polegających na utracie życia, obrażeniach ciała lub uszczerbku na zdrowiu, a także szkód wynikających z naruszenia przez Eppendorf AG ważnych zobowiązań umownych. W przypadku niedbalstwa polegającego na niewykonaniu istotnych zobowiązań wynikających z umowy, odpowiedzialność Eppendorf AG, wyłączając przypadki utraty życia, obrażeń ciała lub uszczerbku na zdrowiu, będzie ograniczona do typowych szkód w ramach odpowiedzialności umownej, dających się przewidzieć w odniesieniu do Eppendorf AG.

13.4 Powyższe wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności dotyczą również odpowiedzialności firmy Eppendorf AG za jej organy, pracowników, przedstawicieli, a także osobistej odpowiedzialności członków organów, pracowników i przedstawicieli Eppendorf AG.

13.5 Powyższe wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności nie obowiązują w przypadkach, w których odpowiedzialność wynika z bezwzględnie obowiązujących norm właściwego prawa regulującego kwestie odpowiedzialności za produkt w razie obrażeń ciała lub szkód materialnych.

14. Obowiązki zawarte w przepisach fiskalnych dotyczących Uczestników

Eppendorf AG podkreśla, że nagrody mogą podlegać obowiązkowi podatkowemu stosownie do przepisów w zakresie podatku dochodowego, jeśli nagrody te są przeznaczone do użytku prywatnego i są do takich celów wykorzystywane. Może to oznaczać, że Uczestnik będzie zobowiązany do zgłoszenia otrzymanych nagród w zeznaniu podatkowym. Eppendorf AG zaleca, aby Uczestnik skonsultował się w tej kwestii z odpowiednim doradcą podatkowym. Eppendorf AG nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konsekwencje programu promocyjnego wynikające z przepisów fiskalnych.

15. Obowiązujące prawo/ Współpraca ze stronami trzecim/Właściwość sądu

15.1 Stosunek prawny wynikający z umowy podlega prawu niemieckiemu. Prawo niemieckie stosuje się również, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o Międzynarodowej Sprzedaży Towarów, w przypadku zamówień z zagranicy. W przypadku, gdyby któryś z niniejszych Warunków Uczestnictwa był albo stał się bezskuteczny względnie niemożliwy do wykonania, pozostałe warunki będą miały zastosowanie w postaci niezmienionej.

15.2 W celu świadczenia usług związanych z nagrodami Eppendorf AG może się posłużyć pomocą stron trzecich, takich jak hotele, biura turystyczne itd.W przypadku posłużenia się pomocą stron trzecich przy świadczeniu usług związanych z nagrodami stosuje się dodatkowo Ogólne Warunki wspomnianych firm partnerskich.

15.3 O ile Uczestnik jest przedsiębiorcą, właściwy do rozstrzygania sporów jest sąd w Hamburgu. Hamburg jest również miejscem rozstrzygania sporów sądowych w przypadku, gdy Uczestnik nie będący przedsiębiorcą nie ma w kraju właściwego sądu powszechnego, przenosi swoje miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu z Republiki Federalnej Niemiec po zarejestrowaniu się na potrzeby programu promocyjnego albo też jego miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu nie jest znane Eppendorf AG w momencie wnoszenia powództwa. Eppendorf AG ma ponadto prawo wniesienia powództwa przeciwko Uczestnikowi we właściwym dlań sądzie powszechnym. 

B. Rejestracja produktów

1. Obowiązujące teksty

Rejestracja produktów Eppendorf online jest regulowana również przez następujące teksty:

2. Dowód zakupu

Eppendorf może wymagać od Uczestnika przedstawienia dowodu (np. dowodu zakupu) w celu udowodnienia faktycznego istnienia zarejestrowanych urządzeń Eppendorf. W przypadku podejrzeń o oszustwo, Eppendorf może wykluczyć Uczestnika z udziału w Rejestracji Produktów i Programie Lojalnościowym epPoints®. Eppendorf będzie badać wszystkie podejrzenia o oszustwo, i jeśli to będzie konieczne, podejmować odpowiednie kroki prawne.

Eppendorf zastrzega sobie prawo do zmiany zasad rejestracji online bez wcześniejszego powiadomienia oraz do całkowitego zakończenia programu.

Warunki Uczestnictwa stosuje się w aktualnie obowiązującej wersji.

Stan na: lipiec 2017