PCR clean

Opracowanie metody PCR (łańcuchowa reakcja polimerazy) i wielu innych metod biologii molekularnej wykorzystywanych w laboratoriach klinicznych i badawczych wymusiło określenie nowych kryteriów czystości, również w stosunku do materiałów zużywalnych. Wykonana przez firmę Eppendorf analiza poszczególnych kryteriów pomogła określić wymagania dotyczące materiałów zużywalnych do PCR.

Jakie wymagania spełnia stopień czystości PCR clean?

  • Wszystkie materiały zużywalne Eppendorf w stopniu czystości PCR clean są wolne* od DNaz i RNaz. Małe ilości materiału genetycznego używane w eksperymentach są dzięki temu chronione przed wpływem DNaz i RNaz.
    • Testowanie na nieobecność* DNaz i RNaz: Bufory reakcyjne zawierające drabinkę DNA lub RNA są inkubowane w 37°C w materiałach zużywalnych przez kilka godzin. Nie* mogą występować żadne ślady trawienia DNA lub RNA.

  • Gwarantowany jest również, że materiały zużywalne nie są zanieczyszczone kwasami nukleinowymi. Zwykle jest to DNA ludzkie, które może przedostać się do przedmiotów plastikowych podczas procesu produkcyjnego (np. w cząstkach skóry).
    • Nieobecność ludzkiego DNA jest potwierdzana poprzez analizę PCR. Limit detekcji wynosi < 2 pg DNA. Taka ilość jest mniejsza od jednej ludzkiej komórki.

  • Nieobecność inhibitorów PCR: Materiały zużywalne Eppendorf certyfikowane jako PCR clean nie zawierają żadnych inhibitorów PCR, które mogłyby zakłócać reakcję PCR.
    • Materiały zużywalne są testowane w oddzielnych eksperymentach PCR względem reakcji standardowej.

  • Ponadto, wszystkie produkty Eppendorf PCR clean spełniają standardy jakości określone dla naszych standardowych materiałów zużywalnych. Wymogi dotyczące zwilżalności, szczelność dla cieczy, dokładności, odporności chemicznej itp. są całkowicie spełniane.


Nasze warunki produkcyjne - gwarancja czystości!

Stopień czystości “PCR clean” jest osiągany poprzez uniemożliwienie rozwoju zanieczyszczeń. Z tego względu odpowiednie przedmioty plastikowe są produkowane w warunkach pomieszczenia czystego. Obszary produkcyjne są oddzielone przestrzennie i dostęp do nich ma wyłącznie personel w specjalnej odzieży ochronnej.

Dopiero po przejściu wszystkich niezbędnych testów, materiały zużywalne mogą być oznaczone pieczęcią "PCR clean", która upewnia Klientów, że materiały zużywalne Eppendorf nadają się do bezpośredniego użycia do eksperymentów i analiz, bez konieczności dokonywania żadnych dalszych procedur przygotowawczych. Każda partia produkcyjna w stopniu PCR clean jest obowiązkowo badana i certyfikowana przez zewnętrze, zatwierdzone laboratorium.

Certyfikaty poszczególnych partii produkcyjnych są dostępne na żądanie na naszej stronie internetowej.

Zalecamy używanie produktów Eppendorf PCR clean np. do izolacji kwasów nukleinowych, ale również do przechowywania i analizy (PCR. qPCR, mikromacierze) wrażliwych próbek kwasów nukleinowych.

*słowo  „nieobecność/wolne od/nie“ w kontekście klas czystości oznacza, że badanie wykazało zgodność w granicach wykrywalności. Dowiedz się więcej