Podmienky  účasti v programe epPoints® a registrácia produktu

A. epPoints®

Program odmien epPoints® sa riadi spoločnosťou Eppendorf AG, Hamburg. V tomto programe klienti firmy Eppendorf AG, ich obchodné a dcérske spoločnosti a ich partnerov (nazývaní ďalej účastníci) prostredníctvom zakúpenia produktov Eppendorf, ktoré sa zúčastňujú v programe epPoints®, alebo prostredníctvom účasti v kampaniach ako sú súťaže alebo prieskumy verejnej mienky, môžu zbierať body, ktoré firma Eppendorf AG vymieňa za vecné odmeny. Body môžu dostávať len fyzické osoby, nie firmy (pozri tiež bod 1 týchto Podmienok účasti).

1. Účasť

1.1 Účasť v programe epPoints® je bezplatná.

1.2 V programe epPoints® sa môžu zúčastniť všetky plnoleté fyzické osoby, ktoré sú zamestnancami firmy alebo organizácie so sídlom v štáte, v ktorom sa predávajú produkty Eppendorf a ktorý je účastníkom programu epPoints®. Zamestnávateľ musí súhlasiť s účasťou v programe odmien aj s využitím odmien pre osobné ciele. Účasť v programe epPoints® nie je možná bez súhlasu zamestnávateľa. Na účasť v programe nemajú právo všetci zamestnanci firmy Eppendorf AG, včítane zamestnanci vo všetkých spoločnostiach, v ktorých Eppendorf AG má svoju účasť, ani príbuzní zamestnancov, ako aj pracovníci autorizovaných obchodníkov a/alebo distribútorov firmy Eppendorf. V prípade potreby, Eppendorf AG môže urobiť výnimku zo zákazu účasti v programe epPoints®. Nie je dovolené niekoľko registrácií na jednu a tú istú osobu.

1.3 Pred vytvorením online účtu epPoints® a jeho prvým použitím, účastník musí deklarovať súhlas s týmito Podmienkami účasti.

1.4 Spracovanie žiadosti sa vykonáva prostredníctvom internetu a účastník dostáva osobné zákaznícke číslo.

2. Registrácia/začiatok účasti

2.1 Nevyhnutnou podmienkou pre účasť v programe epPoints® je vyplnenie  a odoslanie registračného formulára online. S týmto cieľom účastník vyberie užívateľské meno a heslo na zvláštnych a k tomuto účelu určených užívateľských stránkach firmy Eppendorf AG - www.eppoints.com - a taktiež e-mail adresu. Eppendorf AG potom zašle účastníkovi e-mail s potvrdeními všetkých dôležitých údajov a informáciou.

2.2 Za splnenie služby, Eppendorf AG požaduje od účastníka zadať meno a poštovú adresu. Pre hladký priebeh služby je potrebná pravdivá a úplná informácia. Každá zmena v údajoch musí byť neodkladne zaznamenaná v registračnom systéme   programu epPoints®.

2.3 Účasť začína s odoslaním úplných horeuvedených údajov a ich prijatím zo strany spoločnosti Eppendorf AG. Napriek tomu Eppendorf AG si vyhradzuje právo rozhodnúť o prijatí alebo odmietnutí žiadosti, bez nevyhnutnosti uvedenia dôvodov. Účastník nemá právny nárok pokiaľ ide o účasť alebo prijatie k účasti.

2.4 Po úspešnom prijatí do programu, účastník obdrží účet pre body epPoints®, na ktorý sa začnú zbierať body, napríklad prostredníctvom nákupu produktov Eppendorf.

2.5 Eppendorf AG je zodpovedná za správu osobných účtov účastníkov programu epPoints®, včítane za výpočet stavu bodov epPoints ako aj za poskytovanie informácie týkajúcej sa služieb. Pripisovanie bodov epPoints® na účet sa riadi podmienkami uvedenými v bodoch 4 a 5.

2.6 Účastníci majú kedykoľvek neobmedzený prístup k osobným údajom a môžu ich korigovať.

3. Heslo / zodpovednosť za zneužitie

Účastník nesmie poskytnúť svoje heslo tretím (neoprávneným) osobám. Ak niektorý účastník má podozrenie, že tretia strana zneužíva jeho heslo, tento je povinný neodkladne informovať spoločnosť Eppendorf AG. Oznámenie musí byť zaslané e-mailom na adresu myeppendorf@eppendorf.de alebo prostredníctvom volania na horúcu telefónnu linku od pondelka do piatku v časoch medzi 8 -17 hodinou CET na telefónne číslo + 49 (1803) 666789. Spoločnosť Eppendorf AG nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, spôsobené zneužitím hesla neoprávnenými tretími stranami. Toto vylúčenie zodpovednosti neplatí

  • pri škodách, ktoré firma Eppendorf AG spôsobila úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti;
  • v prípade ľahkej nedbanlivosti, ktorá spôsobila škody v dôsledku ublíženia na živote a zdraví, ako aj za škody pochádzajúce z porušenia zmluvných povinností zo strany firmy Eppendorf AG.

V prípadoch porušenia zmluvných povinností kvôli nedbanlivosti, zodpovednosť spoločnosti Eppendorf AG – s výnimkou prípadov škôd v dôsledku ublíženia na živote alebo zdraví – je obmedzená na typické zmluvné pokuty pre firmu Eppendorf AG. Vyššie uvedené prípady vylúčenia zodpovednosti a obmedzenia zodpovednosti sa vzťahujú aj na zodpovednosť spoločnosti Eppendorf AG za jej orgány, zamestnancov a agentov, ako aj na osobnú zodpovednosť jej zástupcov, zamestnancov a agentov. Vyššie uvedené vylúčenie zodpovednosti a obmedzenia zodpovednosti neplatia v prípadoch ak je k dispozícii zodpovednosť v súlade so záväznými štandardami použiteľného zákona zodpovednosti výrobcu za škody na zdraví alebo materiálne škody, spôsobené vadami jeho produktov.

Ak účastník zabudne svoje heslo, tento môže kontaktovať firmu Eppendorf AG na telefónne číslo +49 (1803) 666 789  (od 8 do 17 hod. CET od pondelka do piatku) alebo na e-mail na adresu myeppendorf@eppendorf.de, kde mu po bezpečnostnej kontrole bude umožnené zadanie nového hesla pre prístup.

4. Zbieranie bodov

4.1 Body epPoints® sú základnou výpočtovou jednotkou programu odmien spoločnosti Eppendorf AG. Body eoPoints® sa môžu použiť len pre ciele, ktoré sú uvedené v týchto Podmienkach účasti na webových stránkach epPoints® alebo v iných informačných brožúrach firmy Eppendorf AG, vzťahujúcich sa k programu epPoints®.

4.2 Zakúpením produktov firmy Eppendorf patriacich k programu epPoints® a s uvedením príslušného kódu, účastník dostáva určitý počet bodov na svoj online účet epPoints®.

4.3 Účastník môže zbierať dodatočné ďalšie body od spoločnosti Eppendorf AG prostredníctvom rôznych online aktivít (marketingové propagácie, účasť v prieskumoch a anketách, registrácia produktov online atď.). Niektoré z týchto aktivít sa ponúkajú nepretržite a iné sú s časovým obmedzením. Na webových stránkach epPoints® účastníci sa môžu informovať o druhu ponúkaných činností, o príslušných termínoch a podmienkach ako aj o počtoch bodov, ktoré získajú z príslušnej činnosti.

Všetky ďalšie dôležité informácie, ako napr. založenie účtu, možnosti výberu odmien, stav na účte epPoints®, sa môžete dozvedieť na webových stránkach.

4.4 Spoločnosť Eppendorf AG si vyhradzuje právo zníženia alebo zvýšenia počtu udeľovaných bodov epPoints®, napríklad pri špeciálnych akciách.

4.5 Ku zbieraniu bodov účastník sa musí najskôr zaregistrovať online (pozri časť 2 vyššie) a musí mať založený účet epPoints®. Účastník musí sám zaregistrovať produkty a činnosti na svojom účte epPoints®. Pri zakúpení produktu Eppendorf, ktorý je časťou programu epPoints®, účastník vstúpi do svojho online účtu epPoints® pomocou kódu, ktorý je vytlačený na štítku na obale produktu a uvedie zakúpený produkt, za ktorý dostane body zodpovedajúce určitej hodnote. Každý bodový kód produktu je možné využiť len jedenkrát. Hodnota bodov sa zapisuje na účet epPoints® v súlade s požiadavkami v bode 5.

4.6 Účastník môže pripisovať bonusové body na svoj účet epPoints® aj za iné aktivity v prospech spoločnosti Eppendorf AG, ako napríklad získavanie nových zákazníkov.

5. Účet epPoints®

5.1 Pripisovanie bodov na účet sa spočiatku zdržuje, kým sa nesplnia príslušné predpoklady pre obdržanie a zapísanie bodov, tak ako ich stanovila spoločnosť Eppendorf AG v súvislosti s jednotlivými ponukami (napr. príjem platby za nákup, nevyužitie práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy a iné). Ak sa ukáže, že tieto podmienky nie sú splnené (odstúpenie od zmluvy, objednané ale nezaplatené produkty, zneužitie programu odmien atď.), Eppendorf AG môže odmietnuť účastníkovi naúčtovať body. Ak firma Eppendorf AG neustanovila žiadne zvláštne podmienky k získaniu a vyúčtovaniu bodov v súvislosti s niektorou ponukou, body budú pripísané až po zaplatení objednaného tovaru zákazníkom.

5.2 Účastník môže skontrolovať stav svojho konta epPoints® online po prihlásení sa svojím zaregistrovaným užívateľským menom a prístupovým heslom na webovej stránke epPoints®. Účastník musí oznámiť všetky reklamácie v súvislosti so stavom svojho účtu epPoints® neodkladne po ich konštatáciách a nie neskôr ako 14 dní po vykonaní sporného záznamu na účte účastníka (napríklad registácia bodov alebo objednávka odmeny). Bez včasnej reklamácie, saldo na účte epPoints® sa považuje za schválené.

5.3 Body epPoints® môžu byť prevedené na inú osobu jedine bez náhrady. V tomto prípade účastník a tretia osoba musia k tomu použiť formulár pre prenos bodov, ktorý môže byť stiahnutý z profilu účtu v myEppendorf. Predaj bodov alebo výmenné obchody s použitím bonusových bodov sú výslovne zakázané, pozri nižšie bod 6.1.

5.4 Účastníci sa môžu informovť viac o bonusovom programe odmien spoločnosti Eppendorf AG online na webových stránkach epPoints®. Okrem toho účastníkom je tiež k dispozícii naša hotline (horúca linka) prostredníctvom e-mailu (myeppendorf@eppendorf.de) alebo telefón +49 (1803) 666 789 (od pondelka do piatku, od 8 do 17 hod.CET).

6. Získanie odmien / obmedzené množstvá / defekty na odmenách

6.1 Získané body sa môžu vymeniť za vecné ceny v obchode epPoints® za podmienky, že na účte epPoints® účastníka je aspoň nevyhnutný minimálny počet bodov pre každú odmenu a zamestnávateľ súhlasí s výmenou bodov za odmeny a využitie odmien na osobné ciele. Chýbajúce body nemôžu byť nahradené s doplatením. Nie je povolený predaj bodov epPoints® a obchod s nimi – nezávisle pod akoukoľvek formou (napríklad formou výmenného obchodu). Pokiaľ účastník poruší túto podmienku, spoločnosť Eppendorf AG má právo okamžite zrušiť jeho účasť v programe v súlade s bodom 8.2 týchto Podmienok účasti. Okrem toho Eppendorf AG má právo zablokovať účet pre odmeny účastníka. Eppendorf AG si vyhradzuje právo klásť účastníkovi aj iné nároky, ako napríklad nárok na náhradu škody. S objednávkou na vecnú odmenu, firma Eppendorf AG má právo odpočítať príslušnú hodnotu odmeny v bodoch z účtu epPoints®. Ak na účte epPoints® nie je požadovaný počet bodov, účastník obdrží o tomto oznámenie ešte pred splnením objednávky na odmenu.

Objednávky odmien online sa spracúvajú podľa možnosti čo najrýchlejšie. Ovšem doručenie môže trvať až do 8 týždňov, v závislosti od doručovateľskej schopnosti subdodávateľa. Pokiaľ by došlo vo výnimočných prípadoch k dlhším dobám doručenia, zvlášť z dôvodu nesprávnych alebo oneskorených dodávok firme Eppendorf AG, účastník bude o tom podľa možnosti vyrozumený. To isté platí aj v prípade, ak Eppendorf AG nebude môcť splniť objednávku kvôli nedostupnosti objednaného tovaru. Nie je prípustná náhrada škody kvôli oneskoreniu doručenia zásielky (pozri vyššie) alebo nedostupnosti objednanej odmeny, okrem ak nie je spôsobená zo strany spoločnostti Eppendorf AG hrubou nedbanlivosťou alebo úmyselne. Ak je to možné, účastník obdrží svoju odmenu v jednej spoločnej zásielke. Ak ovšem objednávka obsahuje artikuly, ktoré musia byť zabalené jednotlivo alebo prepravované rôznym spôsobom, vtedy je nevyhnutné poslať odmenu v jednotlivých zásielkách. Napriek tomu účastníkom v žiadnom prípade nevznikajú výdavky, pretože výdaje za poštové služby a balenie hradí Eppendorf AG. Objednávka na odmenu sa stáva účinnou jej zaslaním. V prípade zjavných chýb, pravopisných, tlačených alebo chýb vo výpočtoch, Eppendorf AG má právo odstúpiť od objednávky na odmenu.

6.2 Pri určitých okolnostiach jednotlivé odmeny môžu byť objektom reštrikcií a môžu byť poskytnúté v závislosti od ich dostupnosti a časovej tiesni. Prípadné obmedzenia dostupnosti všetkých odmien alebo iné obmedzenia týkajúce sa odmien budú oznámené na internetovej stránke obchodu epPoints®.

6.3 Bodové hodnoty odmien uvedené v katalógu odmien podliehajú zmenám. Pokiaľ by niekedy i napriek všetkému úsiliu a snahe o presnosť hodnota niektorej odmeny v bodoch bola náhodou chybná – to sa môže stať – a ak v skutočnosti pre odmenu je nevyhnutných viac bodov než je uvedených, Eppendorf AG kontaktuje  účastníka a opýta sa ho či predsa len mu má byť odmena zaslaná. V prípade, že správna hodnota odmeny v bodoch je nižšia od uvedenej, účastník obdrží objednanú odmenu bez prerokovania jej nižšej hodnoty.

6.4 Spoločnosť Eppendorf AG odosiela zásielku na poštovú adresu uvedenú účastníkom ako poslednú a nenesie zodpovednosť za nežiadúce následky z uvedenia nesprávnej adresy alebo opomenutia ohlásenia o zmene adresy.

6.5 V zásade odmeny sa nemôžu vracať alebo vymieňať. Účastník má právo vrátiť, resp. podať žiadosť na odstránenie nedostatkov na odmene, len v prípade ak sa ustanoví, že spoločnosť Eppendorf AG mu úmyselne prikryla nedostatok alebo nedostatky na odmene. Pri odmenách, ktoré nie sú produktami firmy Eppendorf AG, Eppendorf AG má právo, ale nie povinnosť postúpiť prípadné nároky vyplývajúce z vecných alebo právnych nedostatkov voči výrobcovi / dodávateľovi odmeny v prospech účastníka. Právo účastníka vrátiť prémiu, resp. nárok na dodatočné splnenie zo strany Eppendord AG, kvôli závade odmeny pri odstúpení nárokov neexistuje, jedine že by firma Eppendorf AG účastníkovi úmyselne prikryla závadu alebo iný nedostatok. Eppendorf AG má zodpovednosť za materiálne a právne nedostatky na odmene v zmysle náhrady škody podľa ustanovení uvedených v bode 12, pričom za prípady mimo bodu 12 zodpovednosť firmy Eppendorf je obmedzená do prípadov úmyselnej a hrubej nedbanlivosti.

6.6 Podrobnú informáciu o druhu a dĺžke aktivít, z ktorých je možné obdržať body ako aj o počte bodov za rôzne aktivity, môžete vidieť na webových stránkach epPoints®. Na všelijaké otázky, spojené s programom odmien, sme k dispozícii účastníkom na nasledujúcej e-mailovej adrese: myeppendorf@eppendorf.de. Prosíme účastníkov, aby prípadné reklamácie v súvislosti s odmenami zasielali tiež na túto e-mailovú adresu.

7. Produkty programu odmien epPoints®

Spoločnosť Eppendorf AG si vyhradzuje právo bez uvedenia príčin, odstrániť jednotlivé produkty z programu odmien epPoints®, alebo pridať do neho nové produkty.

8. Vypršanie bodov

Platnosť bodov epPoints®, ktoré nie sú využité na odmeny, uplynie automaticky a bez náhrady do 31.12. každého kalendárneho roka, ale nie skôr ako 24 mesiacov po dátume ich pripísania na účet účastníka.

9. Ukončenie účasti v programe / platnosť bodov epPoints® po ukončení účasti

9.1 Účastník môže kedykoľvek s okamžitou platnosťou ukončiťť svoju účasť v programe odmien spoločnosti Eppendorf AG. S týmto cieľom účastník musí ukončiť svoju registráciu písomne s e-mailom na adresu myeppendorf@eppendorf.de, faxom alebo dopisom, zaslanom poštou. Potom účastník obdrží elektronickou poštou potvrdenie o ukončení svojej registrácie. Súčasne so zaslaním potvrdenia o ukončení registrácie, jeho účet epPoints® sa deaktivuje.

Po uplynutí 14-dennej lehoty na odstúpenie od zmluvy pre ukončenie účasti, účet epPoints® sa ruší a všetky v ňom nazbierané body sa rušia. Je samozrejmé, že účastník má právo požiadať o vymazanie svojho účtu ešte pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

9.2 Spoločnosť Eppendorf AG má právo ukončiť každú účasť v programe pri dodržaní výpovednej dvojtýždňovej lehoty. Oznámenie o ukončení účasti musí byť v písomnej forme (zaslané vopred e-majlom).

Účet epPoints® účastníka sa zakrýva úplne, keď všetky body účtu epPoints® budú vymenené za odmeny, ale najneskôr po uplynutí štyroch týždňov od dátumu písomnej výpovede zaslanej zo strany Eppendorf AG o ukončení účasti. Je samozrejmosťou, že účastník má právo požiadať o vymazanie svojho účtu ešte pred uplynutím tejto 4-týždňovej lehoty.

9.3 Okrem vyššie uvedeného spoločnosť  Eppendorf AG môže vypovedať účasť v programe okamžite aj bez výpovednej lehoty ak má k tomu opodstatnenú príčinu. Opodstatnená príčina pre okamžité ukončenie môže byť vtedy, ak účastník

  • sa previnil proti podmiekam účasti, ustanoveniam o obdržanie odmien alebo iným zmluvným podmienkam,
  • poskytol nepravdivú informáciu alebo
  • nezískal žiadne body v rámci 12 mesiacov po svojej registrácii.

Oznámenie o ukončení účasti musí byť v písomnej forme (zaslané vopred e-majlom).

9.4 Pri ukončení zmluvy zo strany spoločnosti Eppendorf AG podľa bodu 9.3, body nadobudnuté do tohto momentu prepadnú bez práva na náhradu. Strata bodov nastupuje v okamžiku, v ktorom účastník obdrží oznámenie o výpovedi jeho účasti v programe. Účet účastníka sa blokuje v okamžiku zaslania oznámenia.

10. Zmena programu odmien

Spoločnosť Eppendorf AG si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť program odmien epPoints® alebo ho nahradiť iným programom. Pokiaľ program odmien bude zmenený alebo nahradený iným programom, spoločnosť Eppendorf AG oznamuje toto účastníkom v primeranom časovom predstihu a po výpovednej lehote dvoch týždňov ukončuje existujúce vzťahy v rámci programu. Rozhodnutie o ukončení programu sa vydáva v písomnej forme (zasiela sa vopred e-majlom). Po uverejnení rozhodnutia o ukončení programu odmien na internetovej stránke www.epPoints.com a po obdržaní oznámenia elektronickou poštou, účastníci majú k dispozícii ešte tri mesiace, počas ktorých môžu vymeniť svoje body za odmeny. Po uplynutí týchto troch mesiacov, body strácajú svoju platnosť. V prípade, že by bolo spoločnosti Eppendorf AG z dôvodov zákonných ustanovení, súdnych alebo iných úradných predpisov zakázané splnenie programu odmien v terajšej podobe, spoločnosť Eppendorf AG má právo na mimoriadne ukončenie programu bez predchádzajúceho upozornenia podľa tejto zmluvy. Rozhodnutie o ukončení sa vydáva v písomnej forme (zasiela sa vopred e-majlom). Nie sú povolené nároky zo strany účastníkov (obzvlášť na spätné vykupovanie bodov, náhradu škody apod.). Pokiaľ je to možné, spoločnosť Eppendorf AG sa vynasnaží zaručiť využitie bodov na obdobie troch mesiacov po ukončení programu.

11. Zmena podmienok pre účasť v programe

Spoločnosť Eppendorf AG si ďalej vyhradzuje právo kedykoľvek vykonať zmeny alebo dodatky k podmienkam účasti v bonusovom programe, pokiaľ by sa to zdalo nevyhnutné a v záujme spokojného a bezpečného zabezpečovania programu a zvlášť s cieľom odvrátiť a zabrániť možnosti zneužívania a tiež s cieľom, aby účastníci neboli v zlom zmysle slova poškodení. Zmeny budú oznámené e-majlom. Tieto sa budú považovať za schválené, ak účastník pokračuje aj naďalej v používaní svojho účtu epPoints® a získavaní bodov, alebo ak nepodá v písomnej forme námietky v lehote do jedného mesiaca od oznámenia zmeny. Spolu s oznámením o zmene alebo doplnení podmienok účasti, spoločnosť Eppendorf AG bude informovať účastníkov o vyššie opísaných právnych účinkoch schválenia z ich strany.

12. Ochrana osobných údajov

12.1 Pri plnení programu epPoints® budú rešpektované príslušné zákony Spolkovej republiky Nemecka pre ochranu osobných údajov.

12.2 Osobné údaje sa zhromažďujú, spracúvajú a používajú len v rozsahu, dovolenom príslušnými zákonnými predpismi Spolkovej republiky Nemecka a za predpokladu, že firme Eppendorf AG k tomu bol účastníkom udelený písomný súhlas. Účastník dáva svoj súhlas v okamžiku registrácie, pričom prijíma tieto Podmienky účasti.

12.3 Účastník deklaruje, že súhlasí, aby sa jeho osobné údaje týkajúce sa programu epPoints® v priebehu jeho účasti zhromažďovali, spracúvali a používali k príprave a tvorbe ponúk tak ako je to nevyhnutné a podľa potreby. Osobná adresa účastníka bude poskytovaná len odosielateľom odmien alebo ak výslovne od účastníka požadované služby si vyžadujú poskytnutie jeho údajov. Prípadné poskytnutie spracovaných osobných údajov za účelom reklamných cieľov a pre prieskum trhu je môžné len v anonymnej podobe. Toto vyhlásenie o súhlase je dobrovoľné a môže byť kedykoľvek zrušené.

13. Zodpovednosť

Okrem zodpovednosti spoločnosti Eppendorf AG stanovenej v bode 3, platia pre zodpovednosť zo strany Eppendorf AG aj iné zodpovednosti. Pokiaľ ide o zodpovednosť za vecné a právne nedostatky, má sa na mysli aj zodpovednosť podľa bodu 6.5:

13.1 V prípade straty dát, zodpovednosť firmy Eppendorf AG je obmedzená na úhradu nákladov spojených s obnovením údajov pomocou rezervnej kópie údajov, nezávisle od toho, či takáto rezervná kópia existuje alebo nie. Kvôli tomu firma Eppendorf AG pravidelne upozorňuje účastníkov, aby si urobili rezervné kópie údajov.

13.2 Eppendorf AG nie je zodpovedná – pri podmienkach, že nemôže byť obvinená v úmyselnom skutku alebo z hrubej nedbanlivosti – za bezpečnosť zasielaných údajov internetom, špeciálnejšie nenesie zodpovednosť ak neoprávnené tretie osoby dostanú alebo využijú takéto údaje. Napriek vysokým technologickým štandardom, nie je možné zaručiť absolútnu bezpečnosť internetového spojenia.

13.3 Eppendorf AG nenesie zodpovednosť za škody akéhokoľvek druhu, okrem prípadov, ktoré sú opísané v bode 3, 12.2 alebo 12.3 a zodpovednosť spoločnosti Eppendorf AG sa riadi týmito Podmienkami účasti. Toto vylúčenie zodpovednosti neplatí pre škody, zavinené úmyselne firmou Eppendorf AG alebo sú v dôsledku hrubej nedbanlivosti; neuplatňuje sa tiež aj v prípadoch pripustenej ľahšej nedbanlivosti, ktorá spôsobila ublíženie na živote, tele alebo zdraví, ako aj na škody spôsobené porušením podstatných zmluvných povinností zo strany spoločnosti Eppendorf AG. V prípadoch porušenia podstatných zmluvných povinností z nedbanlivosti je ručenie spoločnosti Eppendorf AG – s výnimkou prípadov ublíženia na živote, tele alebo zdraví – obmedzené na zmluvne typickú, pre spoločnosť Eppendorf AG predvídateľnú škodu.

13.4 Vyššie uvedené prípady odmietnutia zodpovednosti a obmedzenia zodpovednosti sa vzťahujú aj na zodpovednosť spoločnosti Eppendorf AG za jej orgány, zamestnancov a agentov, ako aj osobnú zodpovednosť zástupcov, zamestnancov a agentov spoločnosti Eppendorf AG.

13.5 Vyššie uvedené vylúčenie a obmedzenie zodpovednosti sa nevzťahuje na zodpovednosť výrobcu za spôsobené škody na zdraví alebo majetku, spôsobené jeho produktami.

14. Daňovo-právna informácia pre účastníkov

Spoločnosť Eppendorf AG venuje pozornosť tomu, že odmeny môžu podliehať povinnosti zdanenia podľa Zákona o daniach z príjmov pri podmienke, že sú určené pre osobnú potrebu a využívajú sa s týmto cieľom. To môže znamenať, že príslušný účastník musí deklarovať vo svojom daňovom priznaní ním obdržané odmeny. Spoločnosť Eppendorf AG doporučuje účastníkom prípadne konzultovať daňového poradcu. Eppendorf AG nenesie zodpovednosť za daňové právne dôsledky svojho programu odmien.

15. Uplatniteľné zákonodárstvo / nároky tretích osôb / jurisdikcia

15.1 Zmluvné vzťahy sú objektom nemeckého zákonodárstva. Nemecké zákonodárstvo je platné aj pri objednávkach zo zahraničia, ale neberie do úvahy Konvenciu OSN pre medzinárodný predaj tovarov. Pokiaľ by niektorá z týchto podmienok účasti bola neplatná alebo sa stala neúčinnou alebo neuplatniteľnou, platia ostatné podmienky bez ďalšej zmeny.

15.2 Aby bolo uskutočnené rozdávanie odmien, firma Eppendor AG má právo využiť služieb tretích strán, ako napríklad hotelov, sprostredkovateľov služieb cestovného ruchu apod. Pri využívaní takýchto odmien, poskytnutých tretími stranami, platia všeobecné obchodné podmienky týchto partnerských firiem.

15.3 Ak účastník je obchodník, miestom súdnej príslušnosti je Hamburgu. Hamburg je miestom súdnej príslušnosti aj v prípade, že účastník nie je obchodník, ale nespadá pod všeobecnú jurisdikciu iného nemeckého súdu, tiež ak po svojej registrácii v programe odmien účastník premiestni svoje bydlisko alebo svoje miesto, kde sa obyčajne zdržuje mimo územia Spolkovej republiky Nemecka alebo v okamžiku registrácie jeho bydlisko alebo miesto, kde sa obyčajne zdržuje nie je známe firme Eppendorf AG. Okrem toho spoločnosť Eppendorf AG má právo podať žalobu na účastníka aj v mieste jeho všeobecnej súdnej príslušnosti.

B. Registrácia produktu

1. Platnosť textov

Nasledujúce texty sú platné tiež pre registráciu produktu:

2. Dokument o zakúpení

Spoločnosť Eppendorf môže požadovať vhodný doklad (napríklad dokument o zakúpení), aby sa overila platnosť registrácie a skutočná existencia registrovaných nástrojov Eppendorf. Pri podozrení z podvodného jednania, spoločnosť Eppendorf môže vylúčiť užívateľa z účasti v registrácii produktu online aj z programu pre motivovanie klientov epPoints®. Spoločnosť Eppendorf preskúma akékoľvek podozrenie podvodu a ak je nevyhnutné podnikne príslušné právne úkony.

Eppendorf si vyhradzuje právo zmeniť kedykoľvek a bez oznámenia podmienky registrácie produktov online, alebo úplne zmeniť program.

Tieto Podmienky účasti sú platné vo verzii, ktorá je aktuálna teraz. Stav ku dňu: júl 2017