text.skipToContent text.skipToNavigation
No results found
Search Suggestions

General Terms & Conditions

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy Eppendorf prowadzony jest przez Eppendorf Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: Aleje Jerozolimskie 212, 02 – 486 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy za numerem KRS 372540, NIP: 7010276552, REGON: 14272327000000, kapitał zakładowy: 2.000.000 (dwa miliony) złotych, dalej jako: Eppendorf Poland Sp. z o.o. lub Sprzedający.

2. Regulamin określa warunki sprzedaży towarów przez Eppendorf Poland Sp. z o.o. za pośrednictwem sklepu internetowego Eppendorf: https://online-shop.eppendorf.pl podmiotom niebędącym konsumentami, którzy są przedsiębiorcami – w rozumieniu ustawy z 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447, ze zm.) – i nabywają te towary w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą.

3. Informacje umieszczone na stronie sklepu internetowego: https://online-shop.eppendorf.pl nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 Nr 16 poz. 93, ze zm.). Informacje te stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów lub rozpoczęcia negocjacji. Tym samym, samo złożenie zamówienia przez Klienta nie jest wystarczające do zawarcia Umowy sprzedaży. Klient realizując procedurę złożenia zamówienia składa Sprzedającemu ofertę zakupu określonego towaru.

4. Przedmiotem sprzedaży są zarówno towary standardowo skonfigurowane, jak również indywidulanie konfigurowane.

5. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług strona Sklepu korzysta z informacji zapisywanych przez serwer lokalnie na komputerze lub innym urządzeniu podłączonym do sieci Internet Klienta w formie cookies.

6. Informacje z plików cookies są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej ze stroną Sklepu.

7. Klient, może zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, poprzez wyłączenie akceptacji plików cookies lub wymagać od przeglądarki internetowej każdorazowej zgody na skorzystanie z zawartości pliku cookies.

8. W przypadku nieakceptowania plików cookies korzystanie ze strony Sklepu może być utrudnione.

9. Sprzedający używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celu zapewnienia prawidłowości działania strony oraz w celach statystycznych.

10. Tylko dla Klientów biznesowych. Do wszystkich podanych cen netto należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.

§ 2. DEFINICJE

W rozumieniu niniejszego Regulaminu:
1. Ceną netto – jest cena towaru w złotych polskich lub w euro, która nie uwzględnia należnego podatku VAT, jak również kosztów jego dostawy i ewentualnych innych dodatkowych kosztów z nią związanych.

2. Ceną sprzedaży – jest ostateczna cena towaru w złotych polskich lub w euro, która uwzględnia należny podatek VAT, koszty dostawy, a w odniesieniu do towaru indywidualnie konfigurowanego uwzględnia również wszystkie warunki realizacji indywidualnego zamówienia.

3. Dniami roboczymi – są dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy lub świąt państwowych w Rzeczpospolitej Polskiej oraz Republice Federalnej Niemiec.

4. Klientem – jest zarejestrowany – poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie: https://online-shop.eppendorf.pl – podmiot niebędący konsumentem, którym może być jedynie przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447, ze zm.), który nabywa towary w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą;

5. Kontem – jest konto Klienta założone podczas rejestracji na potrzeby składania zamówień za pośrednictwem Sklepu.

6. Kosztami dostawy – są wszystkie koszty związane z dostarczeniem zamówionego towaru na wskazany przez Klienta adres.

7. Koszykiem – jest element oprogramowania Sklepu umożliwiający ustalenie i modyfikację danych zamówienia towaru w Sklepie.

8. Kurierem – jest współpracującą ze Sprzedającym firma kurierska dostarczająca zamówione przez Klienta towary na wskazany przez niego adres.

9. Obsługą Klienta – jest obsługa Sklepu dostępna: w dni robocze w godzinach od 9.00 do 17.00, pod numerami: Tel.: 22/571 40 20, Fax: 22/571 40 30, bądź adresem email: info@eppendorf.pl.

10. Potwierdzeniem Zamówienia – przesłane przez Sprzedającego oświadczenie o przyjęciu oferty Klienta zawarcia umowy Sprzedaży Towarów, określonych w Zamówieniu, potwierdzające treść Zamówienia Klienta, w tym opis zamówionych Towarów, ich ilości, jednostkowe ceny netto oraz łączną cenę sprzedaży – z chwilą przesłania przez Sprzedającego potwierdzenia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

11. Sklepem – jest sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego pod adresem internetowym https://online-shop.eppendorf.pl.

12. Sprzedającym – jest Eppendorf Poland Sp. z o.o.

13. Stroną Sklepu – jest strona internetowa https://www.eppendorf.com/pl-pl/eShop-i-produkty

14. Towarem – jest produkt przedstawiony na stronie Sklepu, co do którego Sprzedający zaprasza Klientów do składania zamówień lub rozpoczęcia negocjacji.

15. Towarem indywidualnie konfigurowanym – jest towar – co do którego Sprzedający zaprasza Klientów do rozpoczęcia negocjacji – i którego parametry są indywidualnie dopasowywane do potrzeb Klienta i uzgadniane ze Sprzedającym na etapie składania zamówienia przez Klienta; towar taki jest oznaczony w informacji o towarze na stronie Sklepu ikoną „ZAPYTAJ O INDYWIDUALNĄ OFERTĘ”.

16. Towarem standardowo skonfigurowanym – jest towar – co do którego Sprzedający zaprasza Klientów do składania zamówień – nie podlegający indywidualnie ustalanej z Klientem konfiguracji; towar taki jest oznaczony w informacji o towarze na stronie Sklepu ikoną „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE”.

17. Umową sprzedaży – jest umowa sprzedaży, w rozumieniu ustawy z 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 Nr 16 poz. 93, ze zm.), zawarta za pomocą środków porozumiewania się na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedającym.

18. Zamówieniem – jest oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów ze Sprzedającym, złożone przez Klienta zgodnie z niniejszym Regulaminem.

§ 3. REJESTRACJA

1. Warunkiem dla zapoznania się z ofertą cenową Sklepu i możliwości składania zamówień w Sklepie jest założenie Konta za pośrednictwem strony Sklepu lub strony myEppendorf.

2. Dla utworzenia Konta należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie Sklepu i podać następujące dane zgodne ze stanem faktycznym:

a) nazwę / firmę pod którą prowadzona jest działalność gospodarczą wraz ze wskazaniem formy prawnej;
b) adres siedziby i adres do dostawy (każdorazowo przy składaniu zamówienia będzie istniała możliwość aktualizacji adresu do dostawy);
c) numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;
d) numer NIP;
e) dane kontaktowe, w tym dane osoby upoważnionej do składania zamówień;
f) indywidulaną nazwę Klienta i hasło.

3. Weryfikacja danych zgłoszonych przez Klienta będzie przeprowadzona przez Obsługę Klienta w terminie 3 dni roboczych od dnia wysłania poprzez stronę Sklepu formularza rejestracyjnego przez Klienta.

4. W przypadku stwierdzenia niezgodności lub braków w danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym Obsługa Klienta powiadomi o nich Klienta.

5. W przypadku pozytywnej weryfikacji wszystkich danych Klienta, wskazanych w § 3 ust. 2 Regulaminu, Klient otrzyma potwierdzenie od Obsługi Klienta na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym z linkiem pozwalającym na aktywację Konta.

6. Warunkiem dla utworzenia Konta jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu.

7. Rejestracja Klienta jest przeprowadzana jednorazowo. Klient po aktywacji Konta identyfikowany jest za pomocą indywidulanej nazwy Klienta oraz indywidualnego hasła. Klient w każdym czasie ma możliwość aktualizacji danych podanych przy rejestracji.

§ 4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dokonując rejestracji Klient będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.).

2. Sprzedający jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach prowadzonej sprzedaży internetowej i dane te są wykorzystywane w celu realizacji zamówień i mogą być przetwarzane w celach marketingowych wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody w zgłoszeniu rejestracyjnym i nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem Kuriera.

3. Klient ma możliwość wglądu, aktualizacji i żądania usunięcia danych ze zbioru.

§ 5. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Na stronie Sklepu przedstawione są odpowiednio wszystkie towary, które Sprzedający sprzedaje za pośrednictwem Sklepu. Wyróżnia się dwie kategorie towarów:

a) towary standardowo skonfigurowane,
b) towary indywidulanie konfigurowane.

2. Przy towarach standardowo skonfigurowanych zamieszczona jest cena netto podawana w złotych polskich i jest ona wiążąca dla Klienta, w momencie składania przez Klienta zamówienia, chyba że Strony poczynią w tym zakresie odrębne ustalenia. Natomiast, dla towarów konfigurowanych indywidualnie cena netto jest ustalana pomiędzy Sprzedającym a Klientem w toku negocjacji.

3. Informacja o cenie sprzedaży przedstawiana jest zawsze w potwierdzeniu zamówienia, a w odniesieniu do towarów standardowo skonfigurowanych wskazana będzie już w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy towaru zamówienia oraz formy płatności.

4. Sprzedający może dokonywać zmian w cenach towarów dostępnych w Sklepie, oraz przeprowadzać wszelkiego rodzaju akcje promocyjne oraz wyprzedaże dotyczące towarów. Wszelkie zmiany dotyczące cen, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży nie mają wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie tych zmian.

5. Klient może składać zamówienia w sposób określony niniejszym Regulaminem przez siedem dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Klient zobowiązany jest korzystać ze strony Sklepu z poszanowaniem postanowień Regulaminu oraz dobrych obyczajów kupieckich, jak również nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

6. Warunkiem złożenia zamówienia jest posiadanie Konta oraz zapoznanie się i akceptacja niniejszego regulaminu.

7. Klient składa zamówienie odpowiednio poprzez:

a) dokonanie wyboru zamawianego Towaru standardowo skonfigurowanego za pośrednictwem Sklepu zgodnie z procedurą składania zamówień Sklepu;
b) przesłanie zamówienia na Towar indywidualnie konfigurowany na adres poczty elektronicznej Obsługi Klienta, w którym potwierdzone zostaną dane Klienta, wszystkie warunki zamówienia dotyczące indywidulanej konfiguracji towaru, uprzednio uzgodnione ze Sprzedającym, ilość zamawianych towarów, adres i sposób dostawy oraz sposób płatności.

8. W zamówieniu Klient określa wybrany sposób dostawy i płatności, zgodnie z § 7 i 8 Regulaminu.

9. Minimalna akceptowana przez Sprzedającego kwota zamówienia (poza zamówieniami na części zamienne) wynosi 25 złotych netto.

10. Zamówienie uważa się za złożone z chwilą zarejestrowania go w systemie informatycznym Sklepu bądź odpowiednio z chwilą otrzymania przez Sprzedającego zamówienia wysłanego na adres poczty elektronicznej Obsługi Klienta.

11. Złożenie przez Klienta zamówienia w sposób przewidziany w punkcie § 5 ust. 7, jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia.

12. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi otrzymanie zamówienia od Klienta na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta, bądź na adres poczty elektronicznej, z którego przesłano zamówienie.

13. Złożona oferta wiąże Klienta od momentu przesłania przez Sprzedającego potwierdzenia otrzymania zamówienia od Klienta. Anulowanie zamówienia – po przesłaniu przez Sprzedającego informacji potwierdzającej otrzymanie zamówienia od Klienta – wymaga zgody Sprzedającego. W przypadku wycofania zamówienia przez Klienta w całości lub w części Klient zobowiązany będzie do pokrycia wszystkich kosztów poniesionych przez Sprzedającego w związku z realizacją wycofanego w całości lub części zamówienia.

14. Sprzedający w terminie 3 dni roboczych przeprowadzi weryfikację danego zamówienia. W przypadku, gdy zamówienie będzie zawierało błędy, Sprzedający może wstrzymać jego realizację. Ponadto, Sprzedający może wstrzymać realizację zamówienia, w szczególności:

a) jeżeli Klient zalega z płatnościami za poprzednie zakupy;
b) jeżeli warunki zamówienia dotyczące indywidulanej konfiguracji towaru, wskazane w zamówieniu przez Klienta są inne niż uprzednio uzgodnione ze Sprzedającym;
c) jeżeli okaże się, że zamówiony towar standardowo konfigurowany nie jest aktualnie dostępny,
d) jeżeli okaże się, że rzeczywisty czas realizacji zamówienia będzie dłuższy niż czas realizacji zamówienia wskazany potwierdzeniu zamówienia.

15. Sprzedający poinformuje niezwłocznie Klienta o przyczynach wstrzymania realizacji zamówienia.

16. W przypadku pozytywnej weryfikacji zamówienia Sprzedający potwierdzi zamówienie na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta, bądź na adres poczty elektronicznej, z którego przesłano zamówienie, co jest równoznaczne z przyjęciem oferty.

§ 6. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą otrzymania przez Klienta od Sprzedającego potwierdzenia realizacji zamówienia na adres poczty elektronicznej, z którego przesłano zamówienie, zawierającego warunki jego realizacji, w tym ceny netto i ceny sprzedaży, terminu realizacji danego zamówienia oraz kosztów dostawy bądź terminu gotowości Sprzedającego do wydania towaru Klientowi, jak również zasad zapłaty ceny sprzedaży.

2. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia poczynione pomiędzy Sprzedającym a Klientem w związku ze złożeniem zamówienia. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

3. Standardowy termin realizacji zamówienia wynosi do 28 dni.

4. Termin ten może ulec zmianie, w szczególności, w zależności od ilości zamawianych towarów standardowo skonfigurowanych i ich dostępności, a także od zakresu indywidualnej konfiguracji danego towaru.

5. W przypadku zaistnienia konieczności zmiany lub anulowania zamówienia przez Klienta powinien on niezwłocznie poinformować o tym Obsługę Klienta Sprzedającego. Sprzedający poinformuje niezwłocznie Klienta o możliwych czynnościach w związku z danym zamówieniem, w szczególności, w zależności od stopnia zaawansowania jego realizacji.

6. W przypadku jeżeli okaże się, że realizacja przez Sprzedającego zamówienia w potwierdzonym zakresie lub terminie okaże się niemożliwa, Sprzedający niezwłocznie poinformuje Klienta, na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta, bądź na adres poczty elektronicznej, z którego przesłano zamówienie, o przyczynach niemożliwości realizacji zamówienia, jak również czy niemożliwość ta dotyczy całego, czy też części zamówienia Klienta, a także o przewidywanym możliwym terminie realizacji tego zamówienia odpowiednio w całości, albo w pozostałej części.

7. W przypadku, gdy zamówienie, które okazało się niemożliwe do zrealizowania w całości lub w części w potwierdzonym zakresie lub terminie, dotyczyło towarów standardowo skonfigurowanych zarówno Klientowi, jak i Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 7 dni od dnia powiadomienia Klienta przez Sprzedającego, o przyczynach niemożliwości realizacji zamówienia, zgodnie z § 6 ust. 7 Regulaminu.

8. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje żadnej ze stron w odniesieniu do umów, których przedmiotem są zamówienia towarów indywidualnie konfigurowanych.

§ 7. DOSTAWA I ODBIÓR TOWARU

1. Towar zamówiony przez Klienta zostanie dostarczony na koszt Klienta Kurierem na wskazany przez Klienta adres dostawy w opakowaniu zapewniającym jego nienaruszalność. W miejscu dostawy wskazanym przez Klienta musi istnieć możliwość pokwitowania odbioru towaru przez Klienta.

2. Dostawy realizowane są na terenie całej Polski.

3. Koszty dostawy towaru przedstawiane są w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności bądź w potwierdzeniu realizacji zamówienia. Sprzedający pokryje koszty dostawy dla zamówień o łącznej wartości nie mniejszej niż 2000 PLN (bez po¬datku VAT). Klient zapłaci za dostawę Towarów w przypadku zamówienia o łącznej wartości nie przekraczającej 1999,99 PLN netto (bez podatku VAT), a jej koszt zostanie wliczony w cenę sprzedaży.

4. Szczegółowe zasady i warunki doręczania przesyłek przez Kuriera określa jego Regulamin.

5. Towar objęty zamówieniem jest dostarczany Klientowi przez Sprzedającego wraz instrukcją montażu i obsługi, gwarancją producenta, faktura VAt zostanie dostarczona osobną korespondencją za pośrednictwem Poczty Polskiej lub na życzenie Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6. Momentem wydania towaru Klientowi jest odpowiednio w zależności od wybranego sposobu odbioru lub dostawy towaru chwila powierzenia towaru Kurierowi.

7. W przypadku, gdy towar dostarczony jest przez Kuriera, Klient ma obowiązek dokonania kontroli stanu przesyłki z chwilą jej otrzymania, w szczególności w zakresie: jej kompletności, nienaruszalności, a następnie potwierdzić zgodność towaru z listem przewozowym w obecności Kuriera dostarczającego towar. Pokwitowanie odbioru towaru u Kuriera jest równoznaczne z potwierdzeniem zgodności obieranego towaru z zamówieniem Klienta.

8. W przypadku, gdy Klient nie odbierze towaru w terminie ustalonym ze Sprzedającym, Sprzedający powiadomi Klienta o nowym możliwym terminie odbioru lub dostawy. W takim przypadku Klient zawsze ponosi koszt ponownego dostarczenia towaru i przechowania towaru do czasu kolejnej dostawy.

9. Sprzedający dołoży wszelkich możliwych starań, aby dostarczyć Towary, w ustalonym terminie, w czasie standar¬dowych godzin pracy od 9.00 do 17.00.

10. Wszelkie dokonywane przez Klienta zwroty Towarów do Sprzedającego przeprowadzane są na ryzyko Klienta, o ile nie są dokonywane przez Sprzedającego lub jej przedstawiciela.

§ 8. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Wszelkie płatności dokony¬wane są w złotych polskich lub Euro. Klient dokonuje zapłaty ceny sprzedaży towaru w jeden z następujących sposobów:

a) przed lub w momencie dostawy Towarów;
b) w ciągu 30 dni od dnia wystawienia przez Sprzedającego faktury, zgodnie z potwierdzeniem zamówienia, o ile nie ustalono inaczej.
2. W przypadku, gdy płatność następuje przelewem bankowym w terminie wskazanym w fakturze VAT, bieg terminu liczony jest od dnia wystawienia faktury VAT, a za dzień zapłaty uznawany jest dzień uznania rachunku Sprzedającego kwotą wynikającą z faktury VAT.

3. W przypadku, gdy ceny Towarów podane są w euro, a płatność dokonywana jest w złotych polskich, przeliczenia dokonuje się na podstawie kursu średniego wymiany euro publikowanego przez Narodowy Bank Polski z dnia wymagalności płatności.

4. Klient może zostać zobowiązany do zrealizowania przedpłaty na poczet zamówionych przez niego Towarów. Sprzedający nie ma obowiązku dostarczenia Towarów do czasu otrzymania przedpłaty. Kwota jakiejkolwiek przedpłaty będzie wyszczególniona w odpowiednim potwierdzeniu zamówienia. W przypadku gdy, umowa sprzedaży nie dojdzie do skutku z winy Klienta, Sprzedający będzie mógł zatrzymać przedpłatę na poczet poniesionych kosztów w związku z realizacją zamówienia.

5. Klienta obowiązuje terminowe dokonywanie płatności. W przypadku niedokonania przez Klienta należnej płatności w terminie, niezwłocznie zapłaci on na żądanie Sprzedającego odsetki od zaległej kwoty za okres od dnia, w którym płatność powinna była zostać zrealizowana do dnia faktycznego dokonania płatności, w wysokości ustawowej, za każdy dzień opóźnienia.

6. W przypadku sprzedaży Towarów, których jednostkowa cena netto przekraczać będzie 250 euro Sprzedający może zastrzec sobie własność sprzedawanego Towaru, aż do uiszczenia przez Klienta ceny sprzedaży, na zasadach określonych w art. 589 i następne ustawy z 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

§ 9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO

1. Odpowiedzialność Sprzedającego wobec Klienta ograniczona jest do rzeczywistych strat i nie obejmuje utraconych korzyści oraz nie może przekroczyć wysokości ceny sprzedaży Towaru.

2. Sprzedający nie ponosi względem Klienta odpowiedzialności za szkody wynikające z opóźnienia w dostawie Towaru. Jeżeli Sprzedający dopuści się zwłoki w dostawie Towarów, jego odpowiedzialności ograniczona jest na zasadach określonych w § 9 ust. 1 Regulaminu.

§ 10. GWARANCJA JAKOŚCI, WYŁĄCZENIE RĘKOJMII ZA WADY

1. Towary powinny spełniać wszystkie określone standardy i przepisy mające zastosowanie w Unii Europejskiej i w Polsce. Towary oferowane przez Sprzedającego są fabrycznie nowe.

2. Sprzedający skontroluje Towary przed wysyłką do Klienta i zaświadcza, że dostarczone Towary będą zgodne ze specyfikacją.

3. Z wyjątkiem wymienionych poniżej grup Towa¬rów okres gwarancyjny trwający 24 miesiące od daty wystawienia faktury dla Klienta stosuje się do wszyst¬kich Towarów marki Eppendorf. Okresy gwarancyjne dla specjalnych grup Towarów:

a) pipety manualne - 36 miesięcy;
b) pipety elektroniczne - 24 miesiące;
c) epMotion z dołączonymi akcesoriami - 12 miesięcy;
d) oprogramowanie - 12 miesięcy;
e) części zamienne - 12 miesięcy;
f) bioreaktory - 12 miesięcy;
g) wirówki 58xx – 36 miesięcy.

4. Sprzedający dostarczy Klientowi wszystkie instrukcje odnoszące się do Towarów oraz niezbędne porady dotyczące wszystkich wymo¬gów odnośnie działania i serwisowania Towarów.

5. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne bądź zgłosze¬nia serwisowe należy przesyłać do Serwisu Eppendorf na adres: Eppendorf Poland Sp. z o.o., Al. Jerozolim¬skie 212, 02-486 Warszawa, Tel.: 22/571 40 25, Fax: 22/571 40 30, bądź adres email: service-pl@eppendorf.pl. Wszelkie naprawy gwa¬rancyjne/pogwarancyjne zgłaszane zgodnie z niniejszym Regulaminem będzie przeprowadzał autoryzowany serwis Sprzedającego zgodnie z warunkami gwarancji.

6. Klient poinformuje niezwłocznie Eppendorf w wypadku zauważenia jakiegokolwiek niebezpie¬czeństwa wywołanego przez użytkowanie Towarów, zgodnie z procedurą zgłaszania incydentów medycz¬nych, określoną w ustawie z 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz.U.2015.876 j.t.). Na żądanie Sprzedającego, Klient jest zobowiązany współpracować ze Sprzedającym przy ewentualnej kontroli prowadzonej przez właściwe organy administracji publicznej.

7. Strony postanawiają wyłączyć uprawnienia Klienta wobec Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady towaru na zasadach ogólnych określonych w ustawie z 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 Nr 16 poz. 93, ze zm.), w zakresie dopuszczonym przez prawo. Jednakże, w przypadku, gdy Klient wykryje wadę towaru powinien zgłosić na zasadach opisanych w § 10 ust. 5 Regulaminu. Sprzedający ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji w terminie do 30 dni i poinformuje Klienta o dalszym sposobie postępowania. Wszelkie dodatkowe czynności niezbędne do załatwienia reklamacji zostaną ustalone indywidualnie przez Sprzedającego z Klientem.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Prawem właściwym jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) a także innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

2. Wszelkie prawa własności intelektualnej związane z Towarami oraz cała wiedza specjalistyczna, specyfikacje, procesy, inicjatywy, dane lub informacje dostarczone przez Sprzedającego Klientowi, zamówione przez Klienta lub opracowane przez Sprzedającego lub Klienta w związku z Towarami przez cały czas należą, są lub pozostaną (w zależności od okoliczności) własnością Sprzedającego. Klient uznaje, że żadne prawa własności intelektualnej nie należą i nie będę przeniesione na Klienta. Klient zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań, których skutkiem może być utrata przez Sprzedającego tytułu własności do praw własności intelektualnej.

3. Sprzedający ma prawo do wprowadzania w niniejszym Regulaminie zmian ze skutkiem na przyszłość. Zmiany te wchodzą w życie wraz z ich ogłoszeniem na stronie Sklepu. Zmiany nie mogą naruszać praw Klientów wynikających z zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem.

4. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umów sprzedaży zawieranych przez Sprzedającego z Klientami.

5. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją zamówienia złożonego przez Klienta, będą rozstrzygane polubownie. W przypadku, gdy Strony nie dojdą do porozumienia każda ze Stron będzie mogła poddać spór do rozstrzygnięcia przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedającego.