text.skipToContent text.skipToNavigation
Nie znaleziono wyników
Sugestie wyszukiwania

Regulamin

“Co sprawia, że jesteś dumnym posiadaczem produktu Eppendorf?”


§ 1 Organizator

Organizatorem konkursu “What makes you a proud owner of an Eppendorf product? Contest“ (nazywanego dalej "Konkursem") jest firma Eppendorf SE, Barkhausenweg 1, 22339 Hamburg, Niemcy, nazywana dalej „Eppendorf”.

Biorąc udział w Konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na następujące warunki:


§ 2 Uprawnienia do udziału

(1) Udział w Konkursie jest bezpłatny. Udział jest możliwy wyłącznie dla użytkowników produktów Eppendorf. Sam fakt uczestnictwa nie uprawnia uczestnika do wybrania nagrody.

(2) W tym Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby w wieku powyżej 18 lat przebywające w kraju, w którym sprzedawane są produkty Eppendorf (patrz www.eppendorf.com/worldwide). Uczestnictwo i przyjęcie nagrody są niemożliwe bez pozwolenia ze strony pracodawcy uczestnika.

(3) W celu uczestnictwa w Konkursie konieczne jest podanie wszystkich danych osobowych zgodnie z prawdą. Uczestnik odpowiada za poprawność podanych danych.

(4) W konkursie nie mogą brać udziału przedstawiciele prawni i pracownicy organizatora ani ich krewni lub osoby trzecie w jakiś sposób powiązane z Konkursem.

(5) Eppendorf zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji z Konkursu dowolnej osoby na podstawie naruszenia wymaganych uprawnień do uczestnictwa. Dyskwalifikowane będą również wszystkie osoby stosujące nielegalne środki lub inne rodzaje manipulacji w celu zapewnienia sobie przewagi. W takich przypadkach może również dojść do pozbawienia prawa do nagrody i żądania jej zwrotu. Eppendorf zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń w dowolnym czasie i bez podania powodu; odnosi się to w szczególności do zgłoszeń nieakceptowalnych pod względem moralnym, etycznym lub prawnym.


§ 3 Czas trwania Konkursu i jego opis

(1) Konkurs rozpoczyna się 28 stycznia 2021 i kończy się 31 grudnia 2021.

(2) Uczestnictwo w konkursie jest możliwe wyłącznie online. Aby wziąć udział w Konkursie, uczestnicy muszą zarejestrować swój produkt Eppendorf i odpowiedzieć na pytanie “Co sprawia, że jesteś dumnym posiadaczem produktu Eppendorf” za pośrednictwem formularza kontaktowego, podając swoje dane osobowe.

(3) Zwycięzcy zostaną powiadomieni z pomocą wiadomości e-mail w ciągu 14 od daty zakończenia Konkursu. Organizator poprosi zwycięzce o podanie adresu wysyłki w celu dostarczenia nagrody.


§ 4 Nagrody

(1) Spośród wszystkich uczestników zostanie wylosowanych pięciu zwycięzców pierwszej nagrody. Każdy ze zwycięzców otrzyma grawerowaną laserowo pipetę Eppendorf Research® Plus do użycia w swojej pracy. Grawerowany tekst musi zawierać nazwę laboratorium/firmy lub imię i nazwisko użytkownika.

(2) Zwycięzcy zostaną poproszeni o wysłanie swoich danych adresowych (imię, nazwisko, firma – jeśli to konieczne, ulica, kod pocztowy, miasto i kraj) do Eppendorf za pośrednictwem e-mail.

(3) Żadne nagrody nie są wymienialne na gotówkę. Zwycięzcy nie mogą żądać wypłaty nagrody w gotówce ani wymiany nagrody na inny przedmiot.

(4) Nagród nie można przekazywać innej osobie niż zwycięzca.

(5) Dostawa zostanie zorganizowana przez Eppendorf SE, Hamburg, Niemcy.
Jeśli dostarczenie nagrody dla zwycięzcy okaże się niemożliwe, co spowoduje, że zostanie ona odesłana z powrotem do organizatora, kolejna dostawa zostanie zorganizowana dopiero na żądanie zwycięzcy. Ponieważ zwycięzca nie odebrał przesyłki, będzie musiał ponieść koszty ponownej wysyłki.

(7) Jeśli nagroda nie będzie mogła być dostarczona w ciągu miesiąca od wysłania elektronicznego powiadomienia, z powodów leżących po stronie zwycięzcy, Eppendorf nie może zagwarantować, że oryginalna nagroda będzie nadal dostępna. Zwycięzca otrzyma wtedy zastępstwo nagrody o mniej więcej takiej samej wartości. Zwycięzca otrzyma zastępstwo nagrody o mniej więcej takiej samej wartości, również wtedy, gdy oryginalna nagroda nie będzie już dostępna w zaprezentowanej wersji (zmiana modelu, towary sezonowe itp.). Zwycięzca zaakceptuje niezbędne zmiany nagrody, jeśli wynikną one z przyczyn będące poza kontrolą firm zaangażowanych w Konkurs. Jeśli dostarczenie nagrody nie powiedzie się w ciągu trzech miesięcy od daty elektronicznego powiadomienia, z powodów leżących po stronie zwycięzcy, roszczenia o nagrodę przepadają. W takim przypadku Eppendorf zastrzega sobie prawo do wylosowania innego zwycięzcy.

(8) Dostawa nagrody jest bezpłatna. Koszty frachtu i cła, które mogą zostać doliczone, muszą zostać opłacone przez zwycięzcę. W takim przypadku siedziba organizatora nadal stanowi miejsce wykonania czynności.


§ 5 Publikacja informacji o zwycięzcach i wiadomości

Uczestnicy biorący udział w Konkursie jednoznacznie wyrażają zgodę na publikację ich imion i nazwisk oraz wiadomości (z nazwiskiem w wersji skróconej) we wszystkich kanałach Eppendorf np. media społecznościowe, drukowane broszury, strony internetowe. Wszyscy pozostali uczestnicy wyrażają zgodę, aby ich komunikaty były publikowane w kanałach Eppendorf podpisane ich imieniem na stronie rejestracji produktów. Jeśli Eppendorf będzie chciał opublikować wiadomość łącznie z nazwiskiem i ewentualnie dalszymi informacjami dotyczącymi użytkownika produktu (np. zdjęcie, lokalizacja instytut), Eppendorf nie zrobi tego bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody użytkownika.


§ 6 Zrzeczenie się dotyczące serwisów Facebook, Twitter i LinkedIn

Konkurs jest promowany na kontach Eppendorf w serwisach Facebook, Twitter i LinkedIn. Ta promocja nie jest w żaden sposób związana z serwisem Facebook, Twitter lub LinkedIn i nie jest sponsorowana, zatwierdzana, administrowana ani powiązana z serwisami Facebook, Twitter lub LinkedIn. Nie należy się zatem kontaktować z serwisami Facebook, Twitter lub LinkedIn w sprawie tego Konkursu. Jeśli masz jakieś uwagi lub problemy, prosimy wysłanie e-maila na adres socialmedia@eppendorf.de.


§ 7 Prawa autorskie

Wysyłając treści, uczestnicy potwierdzają swoje prawa autorskie i prawa do wizerunku związane z takimi treściami. Uczestnicy jednoznacznie zgadzają się na publikację wysłanych przez siebie treści we wszystkich kanałach Eppendorf, np. mediach społecznościowych, drukowanych broszurach, stronach internetowych z podaniem ich imienia. Użytkownik zapewnia, że żaden sposób korzystania z wysłanej fotografii nie będzie naruszać praw autorskich i/lub żadnych innych praw osób trzecich oraz będzie bezpłatny.

Uczestnicy zwalniają Eppendorf z wszelkich możliwych roszczeń osób trzecich z powodu naruszenia takich praw oraz ewentualnych kosztów prawnych.

Eppendorf ma prawo edytować (w szczególności dokonywać edycji elektronicznej online), reprodukować i przekazywać z użyciem innych środków medialnych, a także przenosić takie prawa na osoby trzecie. Użycie w przyszłości będzie bezpłatne. Uczestnik zrzeka się wszelkich dalszych praw wobec Eppendorf.


§ 8 Przedterminowe zakończenie Konkursu

Eppendorf zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu w dowolnym czasie bez uprzedzenia i podania powodu. Eppendorf skorzysta z takiej możliwości w szczególności w przypadkach, gdy niemożliwe będzie zapewnienie prawidłowego przeprowadzenia Konkursu z powodów technicznych (np. wirusy w systemie komputerowym, manipulacje lub usterki sprzętu i oprogramowania) lub powodu problemów prawnych. Jeśli przedwczesne zakończenie zostanie spowodowane przez działania uczestnika, Eppendorf może dochodzić odszkodowania.


§ 9 Odrzucenie zgłoszonych danych

Eppendorf zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń uczestników w dowolnym czasie bez podania powodu; odnosi się to w szczególności do danych, które są nieakceptowalne pod względem moralnym, etycznym lub politycznym.


§ 10 Ochrona danych

Eppendorf wykorzystuje dane osobowe uczestników od celów zarządzania konkursem, w tym, ale niewyłącznie, do kontaktu ze zwycięzcami, ogłaszania zwycięzców i realizacji przyznania nagród (w tym do wysyłki). Eppendorf przetwarza odpowiednie dane osobowe na podstawie Artykułu 6, Paragraf 1, punkt b GDPR. Dalsze informacje na temat korzystania z danych osobowych można znaleźć na www.eppendorf.com/gdpr .


§ 11 Odpowiedzialność

Dostarczenie nagród zwalnia Eppendorf z wszelkich innych zobowiązań prawnych, o ile nie stanie się to wcześniej w myśl niniejszych zapisów.

Eppendorf nie ponosi odpowiedzialności za utracone, błędnie dostarczone, uszkodzone lub nieczytelne informacje dotyczące uczestnika, błędy, pominięcia, zakłócenia, usunięcia, defekty lub opóźnienia wysłania danych, kradzież lub uszkodzenie, a także nieupoważniony dostęp do informacji dotyczących uczestnika lub ich modyfikację, wszelkie techniczne utrudnienia dotyczące sieci, telefonu, elektroniki, komputera, internetu, sprzętu i oprogramowania, błędną transmisję lub błędny odbiór danych dostępowych z powodu problemów technicznych, np przeciążenia internetu, uszkodzenia komputera uczestnika lub inne szkody wyrządzone innym osobom z powodu uczestnictwa w Konkursie.


§ 12 Zaniechanie czynności prawnych / właściwe prawo i jurysdykcja / inne

Zabronione jest korzystanie ze środków prawnych. Właściwe jest wyłącznie prawo Republiki Federalnej Niemiec. Właściwym miejscem jurysdykcji jest Hamburg / Niemcy. W przypadku unieważnienie dowolnego z opisanych tutaj warunków, wszystkie pozostałe warunki pozostają w mocy.

Eppendorf SE
Kontakt: socialmedia@eppendorf.de