Podmínky účasti v epPoints® a registrování výrobku

A. epPoints®

Bonusový program epPoints® provozuje společnost Eppendorf AG, Hamburk. V rámci tohoto programu mohou zákazníci (dále jen účastníci) společnosti Eppendorf AG, jejich distribučních a dceřinných společností a jejich partnerů nákupem produktů Eppendorf, které patří do programu epPoints® nebo účastní v akcích, jako jsou výherní hry nebo ankety, nasbírat body, které si pak u společnosti Eppendorf AG mohou vyměnit za věcné ceny. Tyto body mohou sbírat výhradně fyzické osoby, ne však podniky (viz také bod 1 Podmínek účasti).

1. Účast

1.1 Účast na projektu epPoints® je bezplatná.

1.2 Programu epPoints® se mohou účastnit všechny plnoleté fyzické osoby, které jsou zaměstnanci podniku nebo organizace, jejichž sídlo je v zemi, ve které se prodávají produkty Eppendorf, a která se programu epPoints® účastní. Zaměstnavatel musí souhlasit s účastní v tomto bonusovém programu a s využíváním odměn i pro soukromé účely. Bez souhlasu zaměstnavatele není účast v programu epPoints® možná.Z účasti jsou vyloučeni všichni zaměstnanci společnosti Eppendorf AG, včetně všech společností, ve kterých má Eppendorf AG podíl, příbuzní zaměstnanců, jakož i spolupracovníci autorizovaných prodejců a/nebo distributorů Eppendorf.V případě potřeby může společnost Eppendorf AG udělit výjimku, týkající se účastni v programu epPoints®. Opakované přihlášení stejné osoby není povoleno.

1.3 Před založením svého online účtu epPoints® a před prvním využitím tohoto účtu účastník prohlašuje, že souhlasí s podmínkami účasti. 

1.4 Celý proces probíhá přes internet a účastník obdrží svoje osobní zákaznické číslo.

2. Přihlášení / zahájení účasti

2.1 Předpokladem účasti v programu epPoints® je online vyplněná a odeslaná přihláška. Za tímto účelem uvede účastník na připravených uživatelských stránkách Eppendorf AG www.eppoints.com jím vybrané uživatelské jméno a heslo, jakož i svoji e-mailovou adresu. Společnost Eppendorf AG zašle poté účastníkovi potvrzovací e-mail se všemi důležitými údaji a informacemi.

2.2 Kromě toho potřebuje společnost Eppendorf AG za účelem plnění dané služby také jméno a poštovní adresu účastníka. Za účelem řádného plnění této služby je třeba vyplnění pravdivých a kompletních údajů. Případné změny údajů se musejí neprodleně provést v registračním systému epPoints®.

2.3 Účast začíná kompletním předáním výše uvedených údajů a jejich přijetím ze strany společnosti Eppendorf AG. Společnost Eppendorf AG si však vyhrazuje právo, rozhodnou o přijetí či odmítnutí přihlášky bez udání důvodů. Nárok na účast resp. na schválení účasti neexistuje.

2.4 Po úspěšném přihlášení obdrží účastník účet epPoints®, na který se připisují body, např. za nákup produktů Eppendorf.

2.5 Společnost Eppendorf AG je oprávněna ke správě osobních účtů epPoints® jednotlivých účastníků, včetně výpočtu epPoints®, jakož i k podávání informací, které se týkají jednotlivých činností. Připisování epPoints® probíhá dle údajů, která jsou uvedeny v bodech 4. a 5.

2.6 Účastníci mají kdykoliv neomezený přístup ke svým osobním údajům a mohou je kdykoliv měnit.

3. Heslo / ručení v případě zneužití

Účastník musí zajistit, aby se k údajům o jeho hesle nedostala žádná (nepovolaná) třetí osoba. Pokud by měl účastník podezření, že nějaká třetí osoba jeho heslo zneužívá, musí o tom neprodleně informovat společnost Eppendorf AG. Toto sdělení je třeba provést mailem na myeppendorf@eppendorf.de nebo pomocí telefonní horké linky od pondělí do pátku v době 8-17 hodin středoevropského času na číslo + 49 (1803) 666789. Ručení společnosti Eppendorf AG za škody způsobené zneužitím hesla nepovolanými třetími osobami je vyloučeno. Toto vyloučení neplatí v těchto případech

  • u škod způsobených společností Eppendorf AG úmyslně či hrubou nedbalostí;
  • v případech lehké nedbalosti u škod, vyplývajících z úrazů, tělesných poranění, či ohrožení života, jakož i u škod, vyplývajících z poručení podstatných smluvních povinností společností Eppendorf AG.

V případech porušení závažných smluvních povinností z nedbalosti, je ručení společnosti Eppendorf AG - s výjimkou škod, vyplývajících z úrazů, tělesných poranění, či ohrožení života - omezeno na typické smluvní škody, které mohla společnost Eppendorf AG předvídat. Výše uvedená vyloučení a omezení odpovědnosti platí také v rámci ručení společnosti Eppendorf AG, pro její orgány, zaměstnance a také pro pomocné pracovníky Eppendorf AG. Výše uvedená vyloučení a omezení odpovědnosti neplatí pokud se dle závazných norem práva odpovědnosti za vady výrobku ručí za škody na zdraví nebo za věcné škody.

Pokud účastník své heslo zapomene, může si po bezpečnostním ověření vyžádat u společnosti Eppendorf AG heslo nové, a to na telefonním čísle +49 (1803) 666 789 (pondělí až pátek 8-17 hodin středoevropského času) nebo mailem na myeppendorf@eppendorf.de

4. Sbírání bodů

4.1 epPoints® jsou výpočetní jednotkou bonusového programu Eppendorf AG. epPoints® se mohou používat pouze k účelům, které jsou uvedeny v těchto podmínkách účasti, na webových stránkách epPoints® nebo v dalších informačních brožurách společnosti Eppendorf AG, které se týkají epPoints®.

4.2 Při nákupu produktů Eppendorf, které náleží k programu epPoints®, obdrží účastník zadáním příslušného kódu, určitý počet bodů, které se připíší na jeho online účet epPoints®.

4.3 Účastník pak může dalšími online aktivitami (promočními akcemi, účastí na průzkumech veřejného mínění, registracemi online produktů apod.) sbírat u společnosti Eppendorf AG další body. Podobné aktivity jsou někdy nabízeny časové neomezeně, jindy jsou časově omezené. Na stránkách epPoints® jsou účastníci informováni o druhu aktivit, o příslušných podmínkách účasti v rámci dané aktivity a o počtu přidělených bodů.

Na příslušných webových stránkách získáte také další důležité informace, týkající se např. zřizování účtu, možností výběru odměn, výšky stavu účtu epPoints®.

4.4 Společnost Eppendorf AG si vyhrazuje právo, přidělování epPoints® omezit resp. zvýšit, např. v případech speciálních akcí.

4.5 Pro připisování bodů musí být daný zákazník zaregistrován online (viz výše bod 2.) a musí mít přidělený účet epPoints®. Připisování na účet epPoints® musí provádět účastník sám.Při nákupu určitého produktu Eppendorf, který patří do programu epPoints®, se pomocí kódu, který je nalepen na obalu nebo po uvedení daného produktu po online přihlášení na účet epPoints®, připíše na daný účet určitý počet bodů jako vklad. Každý bodový kód je možné použít pouze jednou. Připisování bodů na účet epPoints® probíhá dle údajů v bodě 5.

4.6 Bonusové body se mohou na účet epPoints® připisovat účastníkovi také pro jiné účely společnosti Eppendorf AG, jako je např. získávání nových zákazníků.

5. Účet epPoints®

5.1 Připsání bodů proběhne nejprve s výhradou, až do té doby, dokud nebudou splněny příslušné předpoklady pro obdržení a připsání bodů, dle pokynů společnosti Eppendorf AG ve spojení s nabídkami, (např. došlá platba při nákupu, neuplatnění práva na odvolání apod.). Pokud by se ukázalo, že nejsou tyto předpoklady splněny (odvolání, nezaplacení, zneužití bonusového programu apod.), mohou být body společností Eppendorf AG odebrány. Pokud společnost Eppendorf AG neurčí žádná pravidla pro připsání bodů ve spojení s nabídkami, tak budou body připsány až v okamžiku, kdy zákazník zboží uhradil.

5.2 Účastník může zjišťovat stav svého účtu epPoints® online, a to po přihlášení se pod svým uživatelským jménem a heslem na stránky epPoints®. Veškeré reklamace týkající se stavu účtu epPoints® musí účastník oznámit neprodleně po zjištění, nejpozději však 14 dní po připsání (např. po registraci bodů resp. objednání odměny). Bez včasné reklamace je považován vykázaný stav účtu epPoints® za schválený.

5.3 epPoints® se mohou převádět na jinou osobu výhradně bezplatně. Účastník a třetí osoba musejí vyplnit formulář o převodu, který si mohou stáhnout v nastaveních profilu účtů myEppendorf. Prodejní či výměnné obchody s body jsou výslovně zakázány, viz také níže bod 6.1.

5.4 Účastníci mohou získat online na stránkách epPoints® další informace, týkající se bonusového programu společnosti Eppendorf AG. Rovněž mají účastníci k dispozici naši horkou linku, kterou mohou kontaktovat e-mailem (myeppendorf@eppendorf.de) resp. telefonicky (pondělí až pátek 8-17 hodin středoevropského času): +49 (1803) 666 789).

6. Plnění v rámci odměn / omezené zásoby / nedostatky

6.1 Připsané body je možné vyměnit v obchodě epPoints® za věcné odměny; předpokladem je skutečnost, že je na účtu účastníka epPoints® k dispozici minimálně takový počet bodů pro danou odměnu, a zaměstnavatel souhlasil s výměnou bodů za odměny a s využíváním odměn i pro soukromé účely. Chybějící body není možné dorovnat doplatkem. Prodej epPoints® jakož ani obchodování s nimi - ať již v jakékoliv podobě (např. výměnným obchodem) není povoleno. Pokud účastník tuto podmínku poruší, je společnost Eppendorf AG oprávněna k okamžité výpovědi dle bodu 8.2 těchto podmínek účasti.Kromě toho je společnost Eppendorf AG oprávněna, účet s odměnami účastníka zablokovat. Právo společnosti Eppendorf AG, uplatňovat vůči účastníkovi další nároky, obzvláště pak nároky na náhradu škody, zůstává tímto nedotčeno. Objednáním určité odměny je společnost Eppendorf AG oprávněna, odúčtovat si příslušnou protihodnotu bodů z účtu epPoints®. Pokud by účet epPoints  nevykazoval potřebný počet bodů, bude na to účastník před provedením objednávky upozorněn.

Online provedené objednávky odměn budou, pokud to bude možné, zpracovány neprodleně. Dodání může však trvat, dle možností dodávek subdodavatelů, až 8 týdnů. Pokud by ve výjimečných případech došlo k delším dodacím dobám, především proto, že do společnosti Eppendorf AG nebudou dodávky doručeny řádně nebo včas, bude účastník dle možností informován. To samé platí pro případy, kdyby společnost Eppendorf AG nemohla objednávku z důvodu nedostupnosti zboží zajistit. Náhrada škody je v případě zpoždění dodávky (viz výše) nebo nedostupnosti odměny, pokud nedojde ze strany společnosti Eppendorf AG k hrubé nedbalosti nebo úmyslu, vyloučena. Dle možností obdrží účastník odměnu ve formě jedné zásilky. Pokud by však objednávka obsahovala zboží, které je třeba balit či zasílat zvlášť, je nutné ho zaslat v několika samostatných zásilkách. Účastníkovi však tímto nevznikají žádné nevýhody, protože náklady na poštovné a obal hradí společnost Eppendorf AG. Objednávka nabývá účinnosti jejím zasláním.V případě zjevných nesprávných údajů, chyb zápisu, tisku a výpočtu, je společnost Eppendorf AG oprávněna k odstoupení od objednávky.

6.2 Určité odměny mohou podléhat za určitých okolností omezení a mohou být dodány pouze v případě jejich dostupnosti a s časovým omezením. Omezení či nedostupnost určitých odměn bude zveřejněna na stránkách obchodu epPoints®.

6.3 Bodové hodnoty odměn budou zveřejněny v aktuálním katalogu odměn a mohou podléhat změnám. Pokud by přes veškerou snahu došlo k tomu, že bude nějaké odměna vykázána s chybnou bodovou hodnotou, tak se společnost Eppendorf AG v případě vyšší bodové hodnoty, než vykázaná, spojí s účastníkem a zeptá se ho, zda má být odměna i v tomto případě zaslána. V případě nižší bodové hodnoty, než je vykázaná, obdrží účastník objednanou odměnu za nižší bodovou hodnotu, aniž by byl kontaktován.

6.4 Společnost Eppendorf AG zasílá odměny na poslední účastníkem uvedenou poštovní adresu a neručí za následky v případě uvedení chybné adresy nebo pokud účastník zapomene, adresu změnit.

6.5 Odměny se zásadně nemohou vracet nebo měnit. Právo na vrácení/nové plnění má účastník pouze tehdy, pokud by mu společnost Eppendorf AG věcnou nebo právní vadu odměny úmyslně zamlčela. U odměn, které nejsou produkty společnosti Eppendorf AG, je tato společnost oprávněna, ale není povinna, postoupit případné nároky vyplývající z věcných/právních vad vůči výrobci/dodavateli na účastníka. Právo na vrácení/dodatečné plnění účastníka vůči Eppendorf AG z důvodu závadné odměny v případě postoupení nároků nevzniká, ledaže by společnost Eppendorf AG účastníkovi závadu záměrně zamlčela. Společnost Eppendorf AG ručí za věcné a právní vady dle ustanovení v bodě 12., přičemž je zde toto ručení oproti bodu 12., omezeno na případy záměru a hrubé nedbalosti.

6.6 Detailní informace o druhu a délce bonusových aktivit a o počtu poskytovaných bodů, naleznete na stránkách epPoints®. V případě dotazů, které se týkají bonusového programu má účastník k dispozici kontaktní e-mailovou adresu: myeppendorf@eppendorf.de Žádáme účastníky, aby zasílali případné reklamace výhradně na tuto adresu.

7. Produkty bonusového programu epPoints®

Společnost Eppendorf AG je oprávněna, bez udání důvodů, stáhnout jednotlivé produkty z programu epPoints® resp. nové produkty sem zařadit.

8. Propadnutí bodů

Body epPoints®, které nebudou vyměněny za odměny, automaticky a bez náhrady propadají k 31.12. každého kalendářního roku, nejdříve však 24 měsíců po okamžiku jejich připsání.

9. Výpověď / platnost epPoints® po výpovědi

9.1 Výpověď účasti na bonusovém programu Eppendorf AG účastníkem je kdykoliv možná, a to s okamžitou platností.Účastník se může odhlásit písemně na e-mailové adrese myeppendorf@eppendorf.de, faxem nebo poštou.Účastník pak obdrží potvrzení o výpovědi e-mailem. Zasláním potvrzení o výpovědi dojde k deaktivaci účtu epPoints®.

Po uplynutí 14denní odvolací lhůty bude účet epPoints® včetně všech bodů epPoints® zrušen. Účastník samozřejmě může požadovat, vymazání svého bonusového zůstatku ještě před uplynutím této odvolací lhůty.

9.2 Společnost Eppendorf AG může řádně vypovědět účast při dodržení výpovědní lhůty dvou týdnů.Výpověď bude učiněna písemně (předem e-mailem).

Kompletní zrušení účtu epPoints® účastníka proběhne až po výměně všech bodů na účtu epPoints®, nejpozději však po uplynutí 4 týdnů od data zaslání písemné výpovědi ze společnosti Eppendorf AG. Účastník samozřejmě může požadovat, vymazání svého bonusového zůstatku ještě před uplynutím této lhůty 4 týdnů.

9.3 Kromě těchto důvodů může společnost Eppendorf AG vypovědět účast okamžitě ze závažných důvodů. Tento závažný důvod pro výpověď nastane především, pokud účastník

  • poruší podmínky účasti, ustanovení týkající se odměn či jiné smluvní podmínky,
  • poskytne nepravdivé údaje nebo
  • během 12 měsíců od přihlášení nezíská žádné body.

Výpověď bude učiněna písemně (předem e-mailem).

9.4 V případě výpovědi smlouvy společností Eppendorf AG dle bodu 8.3 propadají bez náhrady všechny až do tohoto okamžiku získané body. K propadnutí bodů dojde doručením prohlášení o výpovědi účastníkovi. Již při zaslání výpovědi bude účet účastníka zablokován.

10. Přerušení bonusového programu

Společnost Eppendorf AG si vyhrazuje právo, kdykoliv program bonusových bodů epPoints® přerušit nebo ho nahradit jiným programem. Pokud by se bonusový program přerušil nebo nahrazoval, bude o tom společnost Eppendorf AG informovat účastníka v dostatečném časovém předstihu a vypoví existující podmínky účasti s dodržením lhůty dvou týdnů. Výpovědi budou učiněny písemně (předem e-mailem). Po zveřejnění úpravy bonusového programu na internetu na stránkách www.epPoints.com a po obdržení výpovědi e-mailem mají účastníci ještě tři měsíce času, vyměnit si svoje body za odměny.Po uplynutí tří měsíců ztrácejí body svoji platnost. Pokud by bylo společnosti Eppendorf AG na základě zákonných ustanovení, soudního nebo úředního rozhodnutí, zakázáno, provozovat bonusový program v současné podobě, je společnost Eppendorf AG oprávněna k podání okamžité výpovědí této smlouvy. Výpověď bude učiněna písemně (předem e-mailem). Nároky ze strany účastníka (především na uplatnění bodů, náhradu škody apod.) jsou vyloučeny. Pokud to bude možné, pokusí se společnost Eppendorf AG zajistit, aby bylo možné uplatnit body ještě 3 měsíce po přerušení programu.

11. Změny podmínek účasti

Společnost Eppendorf AG si dále vyhrazuje právo, kdykoliv provést změny či doplnění podmínek účasti, pokud to bude nutné, pokud tím nebude ohrožena dobrá víra účastníka a pokud to bude v zájmu jednoduchého a bezpečného průběhu celého procesu a především pokud to bude nutné z hlediska zamezení zneužití. Změny budou oznámeny e-mailem. Změny jsou považovány za schválené, pokud bude účastník i nadále používat svůj účet epPoints® pro získávání připisování bodů nebo pokud do jednoho měsíce od jejich zveřejnění nepodá písemnou námitku. Společnost Eppendorf AG oznámí účastníkům společně se sdělením o změně/doplnění podmínek účasti, jaký bude mít jejich výše popsaný postup právní důsledky v rámci schvalování výše uvedených změn.

12. Ochrana dat

12.1 Při realizaci programu epPoints® budou dodržována platná zákonná ustanovení ochrany dat Spolkové republiky Německo.

12.2 Shromažďování, zpracování a využívání osobních dat bude probíhat pouze tehdy, pokud to povolují platné zákonné předpisy Spolkové republiky Německo a pokud bude mít společnost Eppendorf AG příslušný souhlas účastníka. Tento souhlas uděluje účastník společně se svým přihlášením, při souhlasu s podmínkami účasti.

12.3 Účastník prohlašuje, že souhlasí s tím, že data epPoints®, která budou poskytnuta při využívání bonusového programu, mohou být shromažďována, zpracovávána a využívána k vytváření a přípravě nabídky.Předávání konkrétních osobních dat dále bude probíhat pouze zasilatelům odměn, jakož i v případech, pokud budou předávání těchto dat vyžadovat služby, které si účastník výslovně vyžádá. Případné předávání dat za účelem reklamy a průzkumu trhu bude probíhat výhradně anonymním způsobem. Toto udělení souhlasu je zcela dobrovolné a může být kdykoliv zrušeno.

13. Ručení

Kromě ručení společnosti Eppendorf AG, které je uvedeno v bodě 3., platí pro ručení společnosti Eppendorf AG následující body, přičemž je třeba pro ručení za věcné a právní vady dodržovat ustanovení bodu 6.5:

13.1 Pro případ ztráty dat je ručení společnosti Eppendorf AG omezeno na náklady na obnovu dat na základě bezpečnostní kopie dat, nezávisle na tom, zda je příslušná kopie k dispozici či nikoliv.Účastníkům proto doporučujeme, aby si pravidelně bezpečnostní kopie pořizovali.

13.2 Společnost Eppendorf AG neručí - pokud se nejedná o úmysl či hrubou nedbalost - za bezpečnost dat, která jsou nám zasílána přes internet; především nemůžeme přebírat odpovědnost za skutečnost, že k těmto datům budou mít přístup nebo je zneužijí nepovolané třetí osoby.Zajištění zcela bezpečného spojení není, ani přes vysoké technické standardy, možné.

13.3 Ve všech ostatních případech, která nespadají do bodů 3., 12.2 nebo 12.3 a při dodržení ostatních ustanovení podmínek účasti, je ručení společnosti za jakékoliv jiné škody vyloučeno.Tato výluka neplatí u škod, které způsobí společnost Eppendort AG úmyslně nebo hrubou nedbalostí; - v případech lehké nedbalosti u škod, vyplývajících z úrazů, tělesných poranění, či ohrožení života, jakož i u škod, vyplývajících z poručení podstatných smluvních povinností společností Eppendorf AG.V případech porušení závažných smluvních povinností z nedbalosti, je ručení společnosti Eppendorf AG - s výjimkou škod, vyplývajících z úrazů, tělesných poranění, či ohrožení života - omezeno na typicky smluvní škody, která mohla společnost Eppendorf AG předvídat.

13.4 Výše uvedená vyloučení a omezení odpovědnosti platí také v rámci ručení společnosti Eppendorf AG, pro její orgány, zaměstnance a také pro pomocné pracovníky, jakož i pro osobní ručení jednotlivých orgánů, zaměstnanců a pomocných pracovníků společnosti Eppendorf AG.

13.5 Výše uvedená vyloučení a omezení odpovědnosti neplatí pokud se dle závazných norem odpovědnosti za vady výrobku ručí za škody za zdraví nebo za věcné škody.

14. Daňově právní pokyny pro účastníky

Společnost Eppendorf AG upozorňuje na skutečnost, že odměny podléhají za určitých okolností povinnosti zdanění dle zákona o dani z příjmů, pokud jsou určeny pro soukromé užívání a pokud se v této oblasti také využívají. To znamená, že účastníci musejí uvést získané odměny ve svém daňovém prohlášení. Společnost Eppendorf AG doporučuje, aby se účastníci případně poradili se svým daňovým poradcem. Společnost Eppendorf AG neručí za případné daňové dopady bonusového programu.

15. Aplikovatelné právo / využívání třetích osob / soudní příslušnost

15.1 Tento smluvní vztah podléhá německému právu. Toto německé právo platí s vyloučením obchodního práva OSN také pro objednávky ze zahraničí. Pokud by některá podmínka účasti byla nebo se stala neplatnou nebo neproveditelnou, platí ostatní podmínky v nezměněné podobě.

15.2 Činnosti v rámci odměn může společnost Eppendorf AG svěřit i třetím osobám, jako jsou např. hotely, cestovní kanceláře apod. Při zajišťování těchto činností platí jako doplnění také Všeobecné obchodní podmínky těchto partnerských firem.

15.3 Pokud je účastník obchodníkem, je místem soudní příslušnosti město Hamburk. Hamburk je místem soudní příslušnosti rovněž v případech, pokud není účastník obchodníkem a pokud nemá v tuzemsku všeobecnou soudní příslušnost, pokud si po přihlášení do bonusového programu přeložil své bydliště nebo obvyklé místo pobytu ze Spolkové republiky Německo nebo pokud v okamžiku vznesení žaloby není jeho bydliště nebo obvyklé místo pobytu společnosti Eppendorf AG známé. Kromě toho je společnost Eppendorf AG oprávněna, žalovat účastníka také v rámci jeho domovské soudní příslušnosti.

B. Registrace produktů

1. Platnost textů

Následující texty jsou platné také pro oblast registrace produktů:

 2. Doklad o nákupu

Společnost Eppendorf může vyžadovat předložení dokladu (např. dokladu o nákupu), za účelem prověření platnosti a existence registrovaných instrumentů Eppendorf u uživatele.V případě podezření z podvodu může společnost Eppendorf uživatele z účasti na online registraci produktů a ze zákaznického programu pPoints® vyloučit. Eppendorf bude každé podezření ze spáchání podvodu sledovat a pokud to bude nutné, zahájí příslušné právní kroky.

Eppendorf si vyhrazuje právo, kdykoliv bez předchozího oznámení změnit způsoby online registrace produktů nebo tento program zcela zastavit.

Tyto podmínky účasti platí v aktuálním platném znění. Stav: červenec 2017