PCR clean

Použitie PCR (polymerázová reťazová reakcia) a mnoho ďalších metód molekulárnej biológie v klinických a výskumných laboratóriách si vyžaduje nové kritéria čistoty, aj čo sa týka spotrebného materiálu.  Analýza jednotlivých kritérií spoločnosti Eppendorf bola použitá na definovanie požiadaviek pre spotrebný materiál PCR.

Ktoré požiadavky spĺňa PCR clean?

  • Všetok spotrebný materiál spoločnosti Eppendorf v triede čistoty PCR clean je bez DNáz a RNáz. Nepatrné množstvá genetických látok, ktoré sa používajú pri výskumoch sú preto chránené pred DNázami a RNázami.
    • Testovanie na neprítomnosť DNáz a RNáz: Reakčné pufre s DNA alebo RNA sú v spotrebnom materiáli inkubované pri teplote 37°C niekoľko hodín. Nesmie existovať žiadna stopa o spracovaní DNA alebo RNA.

  • Tak isto garantujeme, že spotrebný materiál neobsahuje kontaminované nukleové kyseliny. Je to zvyčajne ľudská DNA, ktorá by mohla preniknúť do plastových produktov počas výrobného procesu (napr. prostredníctvom čiastočiek kože).
    • Neprítomnosť ľudskej DNA sa overuje pomocou PCR analýzy. Detekčný limit je < 2 pg DNA. Toto množstvo je menej ako jediná ľudská bunka.

  • Neprítomnosť PCR inhibítorov: V spotrebnom materiáli certifikovanom spoločnosťou Eppendorf ako PCR clean sa nenachádzajú PCR inhibítory a nebudú zasahovať do PCR reakcie.
    • Spotrebný materiál je testovaný v osobitných PCR experimentoch proti štandardnej reakcii.

  • Naviac, všetky produkty spoločnosti Eppendorf, ktoré patria do triedy PCR clean spĺňajú štandardy kvality stanovené pre naše spotrebné materiály. Požiadavky týkajúce sa zvlhčovania, nepriepustnosti tekutiny, presnosti a odolnosti voči chemikáliám sú splnené v plnom rozsahu. 


Naše výrobné podmienky - čistota je zaručená!

Trieda čistoty „PCR clean“ je v zásade dosiahnutá bez toho aby sa kontaminácia vôbec začala vyvíjať. Všetko je vyrábané v absolútnej čistote. Výrobné plochy sú priestorovo oddelené a iba zamestnanci v špeciálnom ochrannom oblečení majú povolený prístup.

Iba tie spotrebné materiály, ktoré prešli všetkými potrebnými testami budú označené ako „PCR clean“, značkou kvality, ktorá ubezpečuje zákazníkov o vhodnosti spotrebného materiálu spoločnosti Eppendorf pre priame použitie pri výskumoch a analýzach bez potreby ďalšieho spracovania. Každá šarža triedy čistoty PCR clean je samozrejme testovaná a certifikovaná externými akreditovanými laboratóriami. 

Certifikáty pre konkrétne šarže sú k dispozícii na požiadanie a na našej webovej stránke.

Odporúčame používať produkty Eppendorf PCR clean, napríklad pri čistení  nukleových kyselín, ale taktiež pre skladovanie a analýzy (PCR, qPCR, microarrays) vašich citlivých vzoriek obsahujúcich nukleové kyseliny.