PCR clean + Protein-free

Trieda čistoty PCR clean + Protein-free kombinuje výhody tried čistoty PCR clean a Protein-free.  Táto trieda čistoty je dostupná iba pre vybraný spotrebný materiál, ktorý garantuje spôsobilosť a následnú anlýzu genetického materiálu (kyselina nukleová) a proteínov.

Spotrebné materiály PCR clean a Protein-free sú:

  • Bez DNáz a RNáz
  • Bez kontaminujúcej nukleovej kyseliny. To je zvyčajne ľudská DNA
  • Bez PCR inhibítorov
  • Bez proteínov a tak bez nešpecifikovaných signálov alebo reakcií z dôvodu kontaminácie proteínov.
    • Kontaminácia proteínom sa testuje použitím kolorimetrickej metódy, ktorá dokáže odhaliť už 1ng/ µL.

  • Naviac, všetky produkty spoločnosti Eppendorf, ktoré patria do triedy PCR clean a Protein-free spĺňajú štandardy kvality stanovené pre naše spotrebné materiály. Požiadavky týkajúce sa navlhavosti, nepriepustnosti tekutiny, presnosti a odolnosti voči chemikáliám sú splnené v plnom rozsahu.


Iba tie spotrebné materiály, ktoré prešli všetkými potrebnými testami budú označené ako „PCR clean + Protein-free“, značkou kvality, ktorá ubezpečuje zákazníkov o vhodnosti spotrebného materiálu spoločnosti Eppendorf pre priame použitie pri výskumoch a analýzach bez potreby ďalšieho spracovania. Každá šarža triedy čistoty PCR clean + Protein-free je samozrejme testovaná a certifikovaná externými akreditovanými laboratóriami.

Certifikáty pre konkrétne šarže sú k dispozícii na požiadanie a na našej webovej stránke.

Naše produkty

Produkty dostupné v PCR clean + protein-free sú napr.: