Sterile

Spotrebný materiál spoločnosti Eppendorf v triede čistoty Sterile a sa sterilizuje postupmi ako sú ožarovanie alebo plynovanie etylénoxidom v súlade s ISO 11137 alebo ISO 11135 a SAL (sterility assirance level) 10-6.  Každá šarža sterilných výrovkov je testovaná na sterilnosť. Testovacie postupy sú v súlade s Ph požiadavkami.  Eur. 2.6.1 (European Pharmacopeia) and USP (United States Pharmacopeia).

Sterilnosť je aseptický stav, čo znamená absenciu živých organizmov. Počas procesu sterilizácie sú prenosné organizmy ako huby, baktérie alebo vírusy, ktoré môžu ovplyvniť napr. bunkovú kultúru, potraviny ako aj štandardné reakcie v oblasti molekulárnej biológie efektívne odstránené.

Naviac, každá šarža sa testuje na neprítomnosť endotoxínov v súlade s Ph. Eur. 2.6.14  a tak je preukázané, že sú apyrogénne.

Neprítomnosť endotoxínov je povinná pri reprodukovateľných aplikáciách bunkových kultúr a pri mnohých aplikáciách vo farmakológii a lekárskom výskume.

Naviac, všetky produkty spoločnosti Eppendorf v triede čistoty Sterile spĺňajú štandardy kvality stanovené pre naše spotrebné materiály. Požiadavky týkajúce sa zvlhčovania, nepriepustnosti tekutiny, presnosti a odolnosti voči chemikáliám sú splnené v plnom rozsahu.

Iba tie spotrebné materiály, ktoré prešli všetkými potrebnými testami budú označené ako „Sterile“, značkou kvality, ktorá ubezpečuje zákazníkov o vhodnosti spotrebného materiálu spoločnosti Eppendorf pre priame použitie pri výskumoch a analýzach bez potreby ďalšieho spracovania. Každá šarža je samozrejme testovaná a certifikovaná externými akreditovanými laboratóriami. 

Certifikáty pre konkrétne šarže sú k dispozícii na požiadanie a na našej webovej stránke.

Spotrebný materiál Sterile je odporúčaný pre: Bunkové kultúry, aplikácie v mikrobiológii, molekulárnej biológii, atď.


Naše produkty


Produkty dostupné v triede čistoty Sterile sú napr.: