O Eppendorf

O Eppendorf Poland

Jesteśmy międzynarodowym koncernem biotechnologicznym, powstałym w Hamburgu w 1945 r. Poprzez otwarcie w 2011 r. firmy Eppendorf Poland Sp. z o.o., grupa realizuje strategię pozostawania w najbliższym kontakcie z odbiorcami – środowiskiem naukowym, medycznym, farmaceutycznym i przemysłem biotechnologicznym oraz z partnerami biznesowymi, zachowując jednocześnie swoje podstawowe zasady: najwyższą jakości, bezpieczeństwo oraz ergonomię projektowanych urządzeń i systemów.

Nasze portfolio produktów obejmuje wszystkie dziedziny nauk biologicznych. W ofercie posiadamy systemy do pipetowania i przygotowywania próbek, wirówki, systemy do PCR, mikromanipulatory komórkowe i elektroporatory. Cennym uzupełnieniem oferty są produkty amerykańskiej firmy New Brunswick, wchodzącej w skład naszej grupy, znajdujące szerokie zastosowanie w dziedzinach związanych z hodowlami tkankowymi, przechowywaniem komórek oraz w przemyśle biotechnologicznym.

Ogólne Warunki Dostawy Towarów i Świadczenia Usług

1. Definicje

1. Dzień roboczy – oznacza każdy dzień od poniedziałku do piątku (włącznie) z wyjątkiem dni wolnych od pracy lub świąt państwowych w Rzeczpospolitej Polskiej oraz Niemczech;

2. Informacja poufna – oznacza wszelkie informacje w jakiejkolwiek postaci odnoszące się do Strony lub jej spraw, działalności, klientów, dostawców, własności lub finansów (bez względu na fakt, czy którakolwiek ze Stron określiła je jako poufne) oraz wszelkie pozostałe informacje natury poufnej ujawnione przez jedną Stronę drugiej Stronie;

3. Dostawa – oznacza dostawę towarów na adres dostawy lub, jeśli dostawa odbywa się etapami, ostatnią dostawę na adres dostawy;

4. Adres dostawy – oznacza adres dostawy określony w Potwierdzeniu zamówienia;

5. Termin realizacji – oznacza datę wykonania określoną w ofercie;

6. Opłaty – oznaczają opłaty należne Eppendorf ze strony Klienta, określone w Potwierdzeniu Zamówienia lub na Fakturze VAT;

7. Towary – oznaczają towary wymienione w Potwierdzeniu Zamówienia, które Eppendorf ma dostarczyć Klientowi;

8. Prawa własności intelektualnej – oznaczają wszelkie patenty,  nieopatentowane wynalazki, prawa do wzorów użytkowych i przemysłowych, prawa autorskie (wliczając, lecz nie ograniczając się do praw dotyczących
programów komputerowych), prawa do baz danych, prawa do topografii układów scalonych, znaków towarowych (w tym usługowych, firmowych i nazw domen internetowych), nazw handlowych, prawa do tajemnic handlowych, wiedzy specjalistycznej oraz wszelkich pozostałych praw własności intelektualnej jakiejkolwiek natury lub wszelkich praw o podobnym
charakterze lub mających podobny skutek na całym świecie, zarówno zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych oraz obejmujących ich wszelkie rozszerzenia i aktualizacje oraz wszelkie wnioski o ich wydanie, jak i prawa o ich ubieganie się;

9. Zamówienie – oznacza zamówienie złożoneprzez Klienta na dostawę Towarów i/lub Usług;

10. Potwierdzenie Zamówienia – oznacza wydane przez Eppendorf Potwierdzenie Zamówienia dla Klienta, które stanowi część Umowy i które precyzuje, między innymi, Towary i Usługi, jakie mają być dostarczone,  opłatę, która ma być wniesiona przez Klienta, warunki wszelkich obowiązujących gwarancji oraz te części Specyfikacji, które zgodnie z poświadczeniem Eppendorf muszą spełniać Towary i Usługi;

11. Usługi – oznaczają usługi (jeśli występują) świadczone przez Eppendorf na rzecz Klienta zgodnie z Potwierdzeniem Zamówienia;

12. Specyfikacja – oznacza specyfikację dla dostawy Towarów i/lub Usług   dostarczoną przez Klienta i załączoną do Warunków Umowy, do której może odnosić się Potwierdzenie Zamówienia.

2. Postanowienia ogóln

2.1 Poniższe Ogólne Warunki Dostawy Towarów i Świadczenia Usług („Ogólne Warunki”) określają zasady dostawy Towarów i świadczenie Usług oraz zawieranie umów w tym zakresie („Umowy”) oferowanych przez Eppendorf  Poland Sp. z o.o. 02-486 Warszawa, Al. Jerozolimskie 212 („Eppendorf”) z osobami trzecimi („Klientami”). Ogólne Warunki stanowią integralną część wszystkich Umów pomiędzy Eppendorf a Klientem dotyczących dostawy Towarów i świadczenia Usług dla Klienta oraz zastępują wszelkie wcześniejsze umowy, ustalenia i porozumienia pomiędzy Eppendorf a Klientem w tym zakresie. Klient lub osoba pisemnie upoważniona do występowania w jego  imieniu, zawierając Umowę o dostawę Towarów lub świadczenie Usług  poświadcza, iż Ogólne Warunki zna i akceptuje. W przypadku rozbieżności pomiędzy Ogólnymi Warunkami a szczególnymi warunkami uzgodnionymi
w Umowie, wiążące będą warunki szczególne przewidziane w Umowie.

2.2. W Ogólnych Warunkach Eppendorf i Klient określani są także łącznie jako
Strony.

2.3 Wszelkie zmiany lub odstąpienia od Umowy są wiążące dla obu Stron jedynie po dokonaniu ich w formie pisemnej, z zaznaczeniem, że stanowią zmianę do Umowy oraz po podpisaniu ich przez obie Strony lub ich przedstawicieli.

3. Zamówienie i zatwierdzenia

3.1 Wszelkie dokonane przez Eppendorf wyceny i kosztorysy szacunkowe nie są umownie wiążące. Wszelkie specyficzne ustalenia należy określić w Umowie, prawidłowo podpisanej przez Strony, z  zastrzeżeniem pkt. 3.2 i 3.3 poniżej.

3.2. Klient zobowiązany jest doręczyć Eppendorf zamówienie, które stanowi złożenie przez Klienta oferty zawarcia Umowy.

3.3 Pisemne potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Eppendorf, wysłane Klientowi, jest równoznaczne z zawarciem przez Strony Umowy.

3.4 Minimalna akceptowana przez Eppendorf kwota zamówienia (poza zamówieniami na części zamienne) wynosi 25 PLN netto.

3.5 Żadne przyjęte przez Eppendorf zamówienie nie może zostać anulowane przez Klienta bez uprzedniej pisemnej zgody Eppendorf W przypadku  wycofania zamówienia w całości lub częściowo, Klient zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów poniesionych przez Eppendorf związanych z  realizacją tego zamówienia.

4. Dostawa towarów i usług

Wszystkie zamówienia są realizowane zgodnie z Umową i innymi Ogólnymi Warunkami.

5. Zamówienie, potwierdzenie zamówienia oraz specyfikacja

5.1 Klient odpowiedzialny jest za zapewnienie prawidłowości zapisów na każdym Zamówieniu, sprawdzenie prawidłowości Potwierdzenia Zamówienia
i Specyfikacji oraz za dostarczenie Eppendorf wszelkich koniecznych informacji w czasie umożliwiającym Eppendorf dostarczenie Towarów i Usług
zgodnie z Umową i Ogólnymi Warunkami.

5.2 Eppendorf zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Specyfikacji i Potwierdzeniu Zamówienia, które będą wymagane w celu spełnienia wszelkich
obowiązujących wymogów Unii Europejskiej.

6. Ceny i płatność

6.1 Ceny katalogowe w Euro (EBP – European Base Price) obowiązują w trakcie całego roku kalendarzowego. W przypadku list cenowych  publikowanych w PLN, Eppendorf zastrzega sobie możliwość zmiany cen w przypadku zmiany kursu Euro o ≥5 % w stosunku do kursu wyjściowego (tabela kursów średnich wymiany walut NBP).

6.2 Klient może być zobowiązany do zapłaty zaliczki na poczet zamówionych przez niego Towarów i Usług. Eppendorf nie ma obowiązku dostarczenia Towarów lub wykonania Usług do czasu otrzymania zaliczki. Kwota jakiejkolwiek zaliczki będzie wyszczególniona w odpowiednim Potwierdzeniu Zamówienia. Eppendorf nie ma obowiązku zwrotu zaliczki w przypadku, gdy Umowa nie dojdzie do skutku z winy Klienta.

6.3 Wszelkie związane z Umową płatności dokonywane są w złotych polskich lub Euro. Ceny na towary oferowane przez Eppendorf nie zawierają podatku
VAT, chyba że wyraźnie wskazano inaczej. Klient dokona na rzecz Eppendorf Opłaty (w stosownych przypadkach odliczając kwotę zaliczki wpłaconej przez Klienta zgodnie z Punktem 6.2) za Towary i Usługi w jeden z następujących sposobów:

6.3.1 przed lub w momencie dostawy Towarów lub przed świadczeniem Usług; lub

6.3.2 w ciągu 14 dni od dnia wystawienia stosownej faktury za Towary i Usługi, zgodnie z odpowiednim Potwierdzeniem Zamówienia, o ile nie  uzgodniono inaczej w formie pisemnej.

6.4 Klienta obowiązuje terminowe dokonywanie płatności. Naruszenie tego postanowienia upoważnia Eppendorf do wypowiedzenia Umowy.

6.5 W przypadku niedokonania przez Klienta należnej płatności zgodnie z Umową, niezwłocznie zapłaci on na żądanie Eppendorf odsetki od zaległej kwoty za okres od daty płatności do daty faktycznego dokonania płatności, w wysokości ustawowej, za każdy dzień opóźnienia.

6.6 Eppendorf ma prawo wstrzymać dostawę Towarów oraz świadczenia Usług lub rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym, jeśli Klient zalega z zapłatą należności mimo pisemnego wezwania do zapłaty. Reguła ta obowiązuje, kiedy kwota jest należna tytułem Umowy lub jakiejkolwiek wcześniej zawartej umowy pomiędzy Stronami. Eppendorf nie poniesie żadnej odpowiedzialności w związku z wstrzymaniem dostawy Towarów lub świadczenia Usług, lub rozwiązaniem Umowy.

7. Dostawa towarów, ryzyko i ubezpieczenie

7.1 Każda dostawa może być realizowana przez Eppendorf częściami. Eppendorf może wystawić odrębną fakturę za każdą dostawę, a Ogólne  Warunki obowiązują dla każdej pojedynczej dostawy/raty. Klient dokona płatności za każdą ratę dostawy zgodnie z Punktem 6 powyżej.

7.2 Eppendorf może zorganizować dostawę i zapakowanie Towarów, a dostawa i pakowanie zostaną przeprowadzone przez wybranego przez  Eppendorf dostawcę usług. Eppendorf pokryje koszt dostawy, ubezpieczenia i pakowania dla zamówień o łącznej wartości nie mniejszej niż 500 Euro netto  (bez podatku VAT). Klient zapłaci za dostawę, ubezpieczenie i zapakowanie Towarów w przypadku zamówienia o łącznej wartości nie przekraczającej 499,99 Euro netto (bez podatku VAT).Koszty takiej dostawy, ubezpieczenia
i pakowania zostaną wliczone w Opłatę.

7.3 Wszelkie dokonywane przez Klienta zwroty Towarów lub części Towarów do siedziby Eppendorf lub innego określonego miejsca przeznaczenia  przeprowadzane są na ryzyko Klienta, o ile nie są dokonywane przez Eppendorf lub jej przedstawiciela.

7.4 Eppendorf dołoży wszelkich możliwych starań, by dostarczyć Towary do Dnia dostawy w czasie standardowych godzin pracy od 9.00 do 17.00, ale nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikłe z opóźnionej dostawy Towarów, nie będzie to również stanowiło podstawy do rozwiązania Umowy.

7.5 Klient pokwituje lub w inny sposób potwierdzi otrzymanie Towarów, a taki podpis lub potwierdzenie będą niezbitym dowodem przyjęcia dostawy.

7.6 Jeżeli Klient nie będzie mógł lub odmówi przyjęcia dostawy Towarów (lub jakiejkolwiek jej części) z przyczyn leżących po stronie Klienta lub nie  dostarczy Eppendorf odpowiednich wskazówek dotyczących dostawy w momencie dostawy, Eppendorf ma prawo zapewnić przechowanie Towarów na ryzyko i koszt Klienta. Eppendorf obciąży Klienta kosztami ponownej dostawy Towarów (lub jakiejkolwiek jej części) zgodnie z obowiązującymi wówczas  stawkami. Zgodnie z niniejszym Punktem Klient pokryje poniesione przez Eppendorf koszty po okazaniu faktury obejmującej takie koszty.

8. Zatwierdzenie

8.1 Klient przeprowadzi dokładną inspekcję Towarów niezwłocznie po ich dostarczeniu, a jeśli Towary nie odpowiadają Specyfikacjom, powiadomi  Eppendorf o tym fakcie w ciągu 7 Dni roboczych od dnia Dostawy.

8.2 Jeżeli Klient nie przedłoży powiadomienia zgodnie z Punktem 8.1, zostanie uznane, że Towary spełniają warunki Specyfikacji pod każdym względem, a  Klient będzie zobowiązany przyjąć i dokonać płatności za Towary.

8.3 Eppendorf nie ponosi odpowiedzialności związanej z faktem, że Towary nie mogły być sprawdzone przez Klienta zgodnie z Punktem 8.1

9. Zastrzeżenie prawa własności

9.1 Wszelkie dostarczone Towary pozostają własnością Eppendorf do czasu uiszczenia przez Klienta pełnej Opłaty za całość dostarczonego towaru.

9.2 Do czasu przeniesienia tytułu własności Towarów na Klienta, zatrzyma on Towary jako depozytariusz i pozostaje wobec Eppendorf w stosunku  powierniczym, jak również zobligowany jest:

9.2.1 magazynować Towary bezpiecznie i oddzielnie od innych towarów, aby były one łatwe do zidentyfikowania jako własność Eppendorf;

9.2.2 przechowywać i utrzymywać Towary w odpowiednim porządku i stanie na swój koszt (w tym zadbać, by wszystkie etykiety i oznaczenia z nazwą
firmy Eppendorf pozostały przytwierdzone do Towarów); oraz

9.2.3 nie sprzedawać, oddawać w zastaw, przepisywać, obciążać lub w jakikolwiek sposób zbywać lub przekazywać Towarów lub jakiegokolwiek  udziału w Towarach.

9.3 Eppendorf zastrzega sobie prawo do dalszych roszczeń z tytułu  poniesionych szkód, w tym w szczególności z tytułu utraconych korzyści.

10. Usługi

10.1 Eppendorf dołoży wszelkich możliwych starań, by świadczyć Usługi   zgodnie z Umową i Ogólnymi Warunkami. Eppendorf nie ponosi  odpowiedzialności za niewykonanie Usług zgodnie z warunkami Umowy, jeśli takie niewykonanie będzie skutkiem zaniedbania lub niewykonania przez Klienta jego własnych zobowiązań wypływających z Umowy.

10.2 Eppendorf zobowiązuje się korzystać z urządzeń i wyposażenia Klienta z zachowaniem należytej staranności.

10.3 Usługi nie obejmują naprawy, rektyfikacji lub usunięcia jakiekolwiek wady lub usterki w Towarach lub wyposażeniu związanym z Usługami, jeśli  wynikają one z:

10.3.1 transportu lub przewiezienia takich Towarów lub wyposażenia nie wykonywanego przez Eppendorf lub jego przedstawicieli czy podwykonawców;

10.3.2 jakiejkolwiek przerwy w dostawie energii elektrycznej, usterki w klimatyzacji lub systemie kontroli wilgotności;

10.3.3 problemów wynikających z oddziaływania na Towary lub nienależytych warunków środowiska, w jakim się znajdują (wliczając, lecz nie ograniczając się do promieniowania);

10.3.4 niewłaściwego korzystania z takich Towarów lub wyposażenia przez Klienta lub nieutrzymania przez Klienta takich Towarów lub wyposażenia w  dobrym stanie, zaniedbania czy też niewywiązania się ze zobowiązań przez Klienta;

10.3.5 jakichkolwiek napraw, zmian, poprawek, modyfikacji, dodatków lub  połączeń takich Towarów lub wyposażenia dokonanych przez osobę nie  będącą pracownikiem, przedstawicielem czy podwykonawcą Eppendorf; lub

10.3.6 obsługiwania takich Towarów lub wyposażenia niezgodnie z dostarczonymi przez Eppendorf Klientowi instrukcjami, materiałami i   wskazówkami dotyczącymi obsługi.

10.4 Eppendorf ma prawo odmówić świadczenia Usług w świetle powyższych okoliczności lub naliczyć opłatę za czas i materiały w związku z powyższym zgodnie z wówczas obowiązującymi Eppendorf stawkami.

10.5 Eppendorf zaprzestanie świadczenia Usług lub rozwiąże Umowę bez  ponoszenia odpowiedzialności wobec Klienta, jeżeli Klient nie spełni swoich  obowiązków wynikających z Punktu 11.4.

11. Pomoc Klienta

Klient zobowiązuje się wobec Eppendorf, przez cały okres obowiązywania Umowy oraz, jeśli dotyczy, po rozwiązaniu Umowy, przestrzegać i spełnić   warunki określone w Umowie, jak również zobowiązuje się:

11.1 w uzasadnionych przypadkach zapewnić Eppendorf, jego  przedstawicielom i podwykonawcom stosowny i nieodpłatny dostęp do   wszelkiego wyposażenia, sprzętu i obiektów, który może być konieczny do wykonania przez Eppendorf Usług i wywiązania się ze zobowiązań zawartych w Umowie;

11.2 udostępnić Eppendorf nieodpłatnie personel, informacje, dokumentację, zasoby energii i wody, dane i programy oraz wszelką inną pomoc, której Eppendorf może w uzasadniony sposób potrzebować do świadczenia Usług;

11.3 zapewnić, że jego pracownicy będą współpracować z Eppendorf, jego  przedstawicielami i podwykonawcami w świadczeniu Usług;

11.4 odpowiadać za zapewnienie i ponoszenie odpowiedzialności za  bezpieczeństwo i higienę pracy całego personelu Eppendorf, przedstawicieli i podwykonawców w trakcie ich przebywania w siedzibie Klienta, w tym, lecz nie ograniczając się do:

11.4.1 stosowania się do wszelkich obowiązujących praw, przepisów, zasad i kodeksów postępowania dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;

11.4.2 kompleksowego poinformowania całego personelu, przedstawicieli i  podwykonawców o wszelkich zasadach i przepisach dotyczących   bezpieczeństwa, które obowiązuję w siedzibie Klienta;

11.4.3 nie narażania personelu, przedstawicieli i podwykonawców na żadne czynniki które stanowią lub mogłyby stanowić zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa personelu, przedstawicieli i podwykonawców, do których to czynników zalicza się bez ograniczeń narażenie na kontakt z substancjami iczynnikami zakaźnymi stanowiącymi zagrożenie dla człowieka oraz promieniowaniem; oraz

11.5 zapewnić obecność wykwalifikowanego przedstawiciela Klienta w jego siedzibie w trakcie wykonywania przez Eppendorf Usług.

12. Zapewnienie

12.1 Każda ze Stron zapewnia drugą Stronę, że posiada wszelkie wymagane kompetencje i uprawnienia, by wypełnić zobowiązania wynikające z Umowy.

12.2 Eppendorf oświadcza, że będzie świadczyć Usługi z należytą starannością oraz wykorzystując odpowiednie umiejętności, jak również stosownie przeszkolony personel.

12.3 Za wyjątkiem okoliczności jednoznacznie określonych w Punkcie 12 lub ustępie Potwierdzenia Zamówienia zatytułowanym „Szczegóły dotyczące usługi i gwarancji”, wszelkie zapewnienia, warunki, zobowiązania, (za wyjątkiem świadomych błędnych interpretacji) lub zapisy, sformułowane lub implikowane, ustawowe lub inne odnoszące się do Towarów i Usług są w pełni wyłączone w najszerszym prawnie dozwolonym zakresie.

12.4 Towary powinny spełniać wszystkie określone standardy i przepisy  mające zastosowanie w Unii Europejskiej, dotyczące między innymi higieny, bezpieczeństwa środowiska, przemysłu i miejsca pracy. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian tych standardów i przepisów Eppendorf   zapewni zgodność Towarów z nowymi standardami i przepisami od dnia, w którym wejdą one w życie.

12.5 Eppendorf skontroluje Towary przed wysyłką do Klienta i niniejszym   zaświadcza, że dostarczone Towary będą zgodne ze specyfikacją i będą wolne od wad. Eppendorf zaświadcza również, że opakowanie Towarów będzie wystarczające dla celów ochrony w transporcie.

12.6 Z wyjątkiem wymienionych poniżej grup Towarów okres gwarancyjny trwający 24 miesiące od daty wystawienia faktury dla Klienta stosuje się do wszystkich Towarów marki Eppendorf. Okresy gwarancyjne dla specjalnych grup Towarów:

Grupa Okres gwarancji
Pipety ręczne  36 miesięcy
epMotion z dołączonymi
akcesoriami
12 miesięcy
Oprogramowanie 12 miesięcy
Części zamienne 12 miesięcy
Bioreaktory 12 miesięcy

12.7 Eppendorf zagwarantuje, że wszystkie instrukcje odnoszące się do Towarów dotrą do Klienta i że ten ostatni otrzyma porady dotyczące   wszystkich wymogów odnośnie działania i serwisowania Towarów.

12.8 Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne bądź zgłoszenia serwisowe należy przesyłać do Serwisu Eppendorf na adres: Eppendorf Poland Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa, Tel.: 22/571 40 25, Fax: 22/571 40 30, bądź adres email: service-pl@eppendorf.pl. Wszelkie naprawy gwarancyjne/ pogwarancyjne zgłaszane wg punktu 12.8 będzie przeprowadzał autoryzowany serwis firmy Eppendorf na warunkach  opisanych poniżej. Warunki obsługi gwarancyjnej przez Autoryzowany Serwis Techniczny Eppendorf są następujące: l czas reakcji Serwisu – rozumiany jako kontakt telefoniczny - do 2 dni roboczych. l czas naprawy - od 5 do 14 dni roboczych. W przypadku wizyty u Klienta dodatkowo termin jest  uzgadniany z Użytkownikiem. W przypadku konieczności sprowadzenia niestandardowych części czas naprawy może ulec wydłużeniu do 5 tygodni. l serwis nie oferuje urządzeń zastępczych na czas naprawy. l drobny sprzęt, tzn. pipety, miksery, małe wirówki itp. przesyłane są do Serwisu i odsyłane po naprawie na koszt Eppendorf. l Eppendorf nie wymaga (pod rygorem utraty gwarancji) żadnych przeglądów/konserwacji, wszelkie takie usługi są płatne.

12.9 Klient poinformuje niezwłocznie Eppendorf w wypadku zauważenia  jakiegokolwiek niebezpieczeństwa wywołanego przez użytkowanie Towarów, zgodnie z procedurą zgłaszania incydentów medycznych, określoną w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. Na żądanie Eppendorf, Klient jest zobowiązany współpracować z Eppendorf przy ewentualnej kontroli  prowadzonej przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,  Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub innych organów  administracji państwowej.

13. Ograniczona odpowiedzialność

13.1 Zgodnie z Punktem 13.4 poniżej, odpowiedzialność Eppendorf o  jakimkolwiek charakterze, w akikolwiek sposób wynikająca i związana z  Umową nie może żadnego roku przekroczyć kwoty Opłat poniesionych przez Klienta w danym roku. Aby uniknąć wątpliwości, „rok” oznacza okres dwunastu (12) miesięcy od Daty wykonania i każdy kolejny  dwunastomiesięczny okres następujący po danym roku (w zależności od okoliczności) podczas trwania Umowy.

13.2 Eppendorf nie ponosi wobec Klienta żadnej odpowiedzialności za pośrednie straty jakiejkolwiek natury, wliczając, lecz nie ograniczając się do utraty zysków, Klientów, kontraktów, dochodów, renomy, produkcji i  spodziewanych oszczędności, wynikających z lub związanych z naruszeniem przez Eppendorf Umowy (w tym Specyfikacji) lub powstałych w wyniku zaniedbania ze strony Eppendorf lub w inny sposób, nawet jeśli rzeczona  strata była racjonalnie przewidywalna lub Eppendorf został uprzednio powiadomiony przez Klienta o możliwości jej poniesienia i jest niniejszym   zwolniony z rzeczonej odpowiedzialności w najszerszym prawnie dozwolonym  zakresie.

13.3 Eppendorf nie ponosi odpowiedzialności za żadne usterki lub wady (lub jakiekolwiek straty czy uszkodzenia wynikające z rzeczonych usterek lub wad), o których mowa w punkcie 10.4.

13.4 Żaden zapis Umowy nie zwalnia którejkolwiek ze Stron z odpowiedzialności za śmierć lub uszczerbek na zdrowiu spowodowany przez  zaniedbanie lub świadomie zawinione działanie.

14. Okoliczności, na które Eppendorf nie ma wpływu

14.1 Eppendorf nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu, jeżeli przyczyną niedotrzymania terminu była siła wyższa lub inne okoliczności niezależne od Eppendorf, np. atak terroru, pożar, powódź, przerwy w dostawie energii elektrycznej, lokaut, strajk, wybuch zamieszek społecznych,  odmowa wpuszczenia przez Klienta na teren jego zakładu, opóźnienie w otrzymaniu materiałów.

14.2 Jeżeli Eppendorf nie będzie mógł wywiązać się ze swoich zobowiązań  wynikających z Umowy przez okres dłuższy niż 28 dni, powiadomi o tym Klienta i każda ze Stron może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym za pisemnym wypowiedzeniem, bez ponoszenia odpowiedzialności żadnej ze Stron wobec drugiej Strony, za wyjątkiem jakichkolwiek praw i odpowiedzialności, które powstały przed takim rozwiązaniem i nadal pozostają obowiązujące.

15. Okres obowiązywania i rozwiązanie

15.1 Akceptacja przez Klienta Potwierdzenia Zamówienia jest równoznaczna z zawarciem umowy handlowej, obowiązującej do czasu wypełnienia przez obie Strony wszystkich wzajemnych zobowiązań i warunków zawartych w Zamówieniu, Potwierdzenu Zamówienia, FakturzeVA T, dokumentach związanych  z dostawą oraz w niniejszych Ogólnych Warunkach Dostaw Towarów i Świadczenia Usług.

15.2 Bez uszczerbku dla swoich praw, każda ze Stron poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony może rozwiązać Umowę lub postanowienie dotyczące Towarów i Usług ze skutkiem natychmiastowym, jeśli:

15.2.1 druga Strona dokona rażącego lub trwałego naruszenia któregokolwiek ze swoich zobowiązań wynikających z Umowy i nie naprawi rzeczonego naruszenia (o ile taka naprawa będzie w jej mocy) w terminie piętnastu (15) dni od otrzymania pisemnego powiadomienia od pierwszej Strony; lub

15.2.2 druga Strona zostanie postawiona w stan likwidacji, stanie się niewypłacalna, przestanie prowadzić działania handlowe, jej firmie lub jakiejkolwiek jej części lub też aktywom przyznany zostanie zarządca komisaryczny lub syndyk masy upadłościowej (lub osoba o równorzędnych kompetencjach dla jego jurysdykcji), zostanie przegłosowana uchwała
o likwidacji (inna niż dla celu utworzonego w dobrej wierze planu fuzji z zachowaniem wypłacalności lub restrukturyzacji) lub zażąda tego sąd właściwy, lub jeśli druga Strona zawrze dobrowolną umowę ze swoimi wierzycielami lub stanie się przedmiotem zarządzenia administracyjnego lub będą się wobec niej toczyły inne postępowania prowadzone przez sądy właściwe.

15.3 Zgodnie z Umową, rozwiązanie postanowienia dotyczącego świadczenia Usługi przez jedną ze Stron nie ma wpływu na rzeczoną Umowę lub jej pozostałe Usługi, które będą świadczone do czasu ich zakończenia.

15.4 Niedokonanie przez Klienta pełnych Opłat na rzecz Eppendorf stanowi rażące naruszenie niniejszej Umowy.

16. Skutki rozwiązania

16.1 Wszelkie punkty , których charakter przewiduje ich pozostanie w mocy po rozwiązaniu Umowy, nadal obowiązują Strony.

16.2 Wygaśnięcie lub rozwiązanie Umowy nie ma wpływu na prawa którejkolwiek ze Stron nabyte do dnia wygaśnięcia lub rozwiązania.

16.3 Wraz z rozwiązaniem Umowy Eppendorf zaprzestanie bezzwłocznie świadczenia Usług i dostarczania Towarów, które Klient zamówił przed dniem rozwiązania, a Klient, na prośbę Eppendorf, zwróci niezwłocznie dostarczone mu przez Eppendorf i będące jego własnością przedmioty, sprzęt i materiały,
które znajdują się w danym momencie w posiadaniu, pod opieką lub kontrolą, Klienta.

17. Prawa własności intelektualnej

17.1 Klient wyraża zgodę i uznaje, że wszelkie Prawa własności intelektualnej związane z Towarami oraz cała wiedza specjalistyczna, specyfikacje, procesy, inicjatywy, dane lub informacje dostarczone przez Eppendorf Klientowi, zamówione przez Klienta lub opracowane przez Eppendorf lub Klienta w związku z Towarami i Usługami przez cały czas należą, są lub pozostaną (w zależności od okoliczności) własnością Eppendorf. Klient uznaje, że żadne Prawa własności intelektualnej nie należą i nie będę przeniesione na Klienta. Klient zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań, których skutkiem może być utrata przez Eppendorf tytułu własności do Praw własności intelektualnej. Wszelka renoma wynikająca z wykorzystania Praw własności intelektualnej należy wyłącznie do Eppendorf.

17.2 Klient wyraża zgodę na nieodpłatne przeprowadzenie na żądanie Eppendorf wszelkich działań i sporządzenie wszelkich dokumentów, które mogą być wymagane do przeniesienia pełni uprawnień tytułu do oraz udziału w Prawach własności intelektualnej, o których mowa w Punkcie 17.1.

17.3 Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku naruszenia jakichkolwiek Praw Własnośc i Intelektualnej, o których mowa w Punkcie 17.1, mogą na Klienta być nałożone kary administracyjne i sankcje . Klient przyjmuje również do wiadomości, że każde tego typu naruszenie spowodowane przez Klienta może doprowadzić do nieoszacowanej straty Eppendorf i w związku z tym Klient przyjmuje do wiadomości, że oprócz każdego innego roszczenia lub zadośćuczynienia, które może Eppendorf przysługiwać z mocy prawa, Eppendorf jest uprawniony do uzyskania sądowego zabezpieczenia roszczeń, w celu powstrzymania wszelkich zaistniałych lub spodziewanych naruszeń rzeczonych Praw własności intelektualnej/. Klient zobowiązuje się również do uznania pełne j odpowiedzialności wobec Eppendorf na wypadek wszelkich
strat, szkód, kosztów i wydatków (wliczając utratę zysków), które Eppendorf może ponieść wskutek naruszenia dokonanego przez Klienta.

18. Poufność

18.1 Wszelkie Informacje Poufne pisemne lub ustne, jakiegokolwiek rodzaju („Informacje poufne”) przekazywane wzajemnie przez Strony w związku z wykonywaniem Umowy mogą być wykorzystywane przez każdą ze Stron wyłącznie do realizacj i Umowy i nie mogą być ujawniane lub udostępniane przez Strony żadnej osobie trzeciej, poza osobami działającymi w imieniu lub na rzecz Strony w związku z wykonaniem Umowy.

18.2 Postanowienia Punktu 18.1 nie mają zastosowania do Informacji Poufnych, które:

18.2.1 są lub stają się informacją powszechnie znaną w sposób inny niż przez naruszenie Punktu 18;

18.2.2 są w posiadaniu Strony otrzymującej bez obowiązku zachowania poufności przed dniem ich otrzymania od Strony ujawniającej;

18.2.3 są otrzymane od osoby trzeciej, która otrzymała je lub opracowała zgodnie z prawem, która nie jest zobowiązana do ich nieujawniania;

18.2.5 są wyjawione profesjonalnym doradcom otrzymującej je Strony zgodnie z odpowiednimi wymogami poufności;

18.2.6 druga Strona zezwoliła ujawnić na podstawie udzielonej uprzednio pisemnej zgody i zostały one ujawnione osobie trzeciej w ramach obowiązku zachowania poufności; lub

18.2.7 muszą być ujawnione zgodnie z prawem jakiejkolwiek właściwej jurysdykcji, giełdy papierów wartościowych, organu regulacyjnego lub rządowego, którym podlega lub jest podporządkowana każda ze Stron, bez względu na lokalizację, bez względu na fakt, czy żądanie informacji posiada moc prawną, pod warunkiem, że w takich okolicznościach Strona otrzymująca informacje, w stopniu prawnie możliwym, niezwłocznie powiadomi Stronę ujawniającą informacje o tym fakcie, celem umożliwienia Stronie ujawniającej zastosowanie stosownych środków mających na celu niepoduszczenie ujawnienia lub odstąpienie od wykonania postanowień niniejszej Umowy, jak również podjęcie odpowiednich kroków, które mogą być w tym celu nieodzowne dla Strony ujawniającej.

19. Informacje o Kliencie i ochrona danych

19.1. Akceptując Ogólne Warunki Klient wyraża zgodę na przetrwarzanie jego danych osobowych przez Eppendorf oraz podmioty działające na jego zlecenie w kraju i zagranicą, w związku z realizacją Umowy dostawy Towarów lub świadczenia usług oraz w celach marketingowych związanych z działalnością Eppendorf. Klientowi przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997, Nr 133, poz. 883 ze zm.), w szczególności ma on prawo wglądu we własne dane.

20. Ogólne

20.1 Żadne odstąpienie (zarówno bezpośrednie jak i pośrednie) przez jedną ze Stron od jakiegokolwiek postanowienia Umowy lub żadne naruszenie czy też
niedopełnienie przez drugą Stronę jakiegokolwiek z postanowień nie stanowi trwałego odstąpienia od całości Umowy.

20.2 Wszelkie powiadomienia wymagają formy pisemnej oraz wysyłane są opłaconą z góry przesyłką ekspresową, faksem, pocztą elektroniczną lub dostarczane są osobiście na adres odbiorcy określony w Umowie (lub na inny adres, o którym każda ze Stron może w danym okresie pisemnie poinformować drugą Stronę). Wszelkie powiadomienia przesłane faksem lub pocztą elektroniczną uważane są za skutecznie doręczone w momencie wysłania, pod warunkiem, że dokonano potwierdzenia otrzymania przesyłki oraz pod warunkiem, że jeśli powiadomienie zostałoby przesłane poza godzinami pracy, rzeczone powiadomienie zostałoby uznane za skutecznie doręczone wraz z rozpoczęciem godzin pracy następnego Dnia roboczego. Wszelkie powiadomienia wysłane pocztą uznaje się za doręczone dwa Dni robocze od daty ich nadania, a każde zawiadomienie dostarczone osobiście w momencie doręczenia.

20.3 Jeżeli w jakimkolwiek momencie którekolwiek z postanowień Umowy zostanie uznane przez sąd właściwej jurysdykcji za nielegalne, nieważne lub
niewykonalne, nie ma to wpływu lub nie podważa to legalności, ważności lub wykonalności pozostałych postanowień Umowy Ogólnych Warunków.

20.4 O ile Umowa wyraźnie nie przewiduje inaczej, interpretacja żadnego z warunków takiej Umowy nie upoważnia z jakichkolwiek powodów do ustanowienia żadnej ze Stron partnerem, wspólnikiem spółki typu joint venture, prawnym przedstawicielem drugiej Strony i żadna ze Stron nie otrzymuje prawa, umocowania lub uprawnienia, by działać na rzecz lub zaciągać, przyjmować lub ustanawiać jakiekolwiek zobowiązanie, obowiązek lub odpowiedzialność, jawną lub ukrytą, w imieniu lub na rzecz drugiej Strony
lub ustanawiać jakiekolwiek inne zobowiązanie dla drugiej Strony.

21. Przydzielenie, przeniesienie i podzlecenie

21.1 Klient nie może udzielać podlicencji, przydzielać, przenosić lub w jakikolwiek inny sposób rozdysponowywać żadnych swoich praw i obowiązków wynikających z Umowy bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Eppendorf.

21.2 Eppendorf zastrzega sobie prawo do podzlecenia w każdych okolicznościach wszystkich lub części naszych zobowiązań wynikających z tej Umowy.

22. Prawo

1. Wszelkie spory mogące wystąpić w związku z realizacją Umowy dostawy Towarów lub świadczenia usług będą poddane pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Eppendorf. Wszelkie spory będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi postanowieniami mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego.

Warszawa, październik 2011

 

Eppendorf Poland Sp.z o.o

Al. Jerozolimskie 212
02-486 Warszawa
POLAND

Tel. +48 22 571 40 20
Fax +48 22 571 40 30
E-Mail: info@eppendorf.pl